Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2021 р. N 1405

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. N 1405

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 368 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 740; 2009 р., N 24, ст. 800; 2013 р., N 41, ст. 1477):

1) у пункті 4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) яка поширилася чи може поширитися на територію інших держав або поширилася з території інших держав;”;

підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) яка пов’язана з установленням карантину на всій території України, а також яка в інших випадках, передбачених актами законодавства, за своїми ознаками визнається як надзвичайна ситуація державного рівня.”;

2) підпункт 1 пункту 6 викласти в такій редакції:

“1) яка поширилася чи може поширитися за межі об’єкта та створює на окремій території чи на інших об’єктах загрозу життю або здоров’ю населення, призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище, а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості об’єкта;”;

3) у пункті 11:

абзаци перший і другий замінити абзацами такого змісту:

“11. Рішення стосовно класифікації надзвичайної ситуації за рівнем (визначення рівня надзвичайної ситуації) приймається:

місцевими комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій – у разі відсутності рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій або необхідності його перегляду;

ДСНС – у разі відсутності рішень зазначених комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

За дорученням Кабінету Міністрів України ДСНС готує експертний висновок про рівень надзвичайної ситуації з урахуванням рішення (за наявності) регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.”.

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим;

в абзаці дев’ятому слово “Остаточне” замінити словами “Рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо класифікації надзвичайної ситуації за рівнем (визначення рівня надзвичайної ситуації) або”.

2. У Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. N 738 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3031):

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Облік надзвичайних ситуацій у ДСНС та її територіальних органах (у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць) здійснюється шляхом заповнення в автоматизованому електронному масиві даних про надзвичайні ситуації, який є інформаційно-довідковою системою обліку та обробки інформації про надзвичайні ситуації, картки обліку надзвичайної ситуації, що містить записи реєстраційного номера надзвичайної ситуації, облікової інформації про її класифікацію, записи основних характеристик надзвичайної ситуації.

У разі надходження уточненої інформації про обставини, наслідки та класифікацію надзвичайної ситуації, у тому числі за рівнем, картка обліку надзвичайної ситуації доповнюється такими даними.”;

2) у пункті 6 цифру “2” замінити цифрою “1”;

3) у пункті 7:

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1) подають ДСНС або її територіальним органам, відповідним регіональним або місцевим комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (додатково для суб’єктів господарювання) повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації та закінчення робіт із ліквідації її наслідків за формою згідно з додатком 2;

2) обліковують надзвичайну ситуацію відповідно до прийнятих рішень регіональних або місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій про визначення рівня надзвичайної ситуації та встановлення межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація (у разі їх прийняття), а також рішення про визначення рівня надзвичайної ситуації (експертного висновку) ДСНС у журналі обліку надзвичайних ситуацій за формою згідно з додатком 3, який ведеться в електронній або паперовій формі;”;

доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

“3) за запитом ДСНС подають наявні інформаційні матеріали щодо наслідків надзвичайної ситуації за формою згідно з додатком 4.”;

4) додатки 1, 2 та 4 до Порядку викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. N 1405)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
про надзвичайні ситуації*

Дата/часМісце виникнення надзвичайної ситуації (зона надзвичайної ситуації)Код надзви-
чайної ситуації
Рівень надзви-
чайної ситуації
Опис надзвичайної ситуації, причини виникнення**ЖертвиРоботи з ліквідації надзви-
чайної ситуації
Залучені організаціїСили, що залучалися до ліквідаціїЗбитки,
тис. гривень
загинуло
(із них дітей)
постраждало
(із них дітей)
евакуйовано
(врятовано)
особовий склад
(із них ДСНС)
техніки
(із них ДСНС)
початокліквідація
надзвичайні ситуації техногенного характеру
              
надзвичайні ситуації природного характеру
              
соціальні надзвичайні ситуації
              
воєнні надзвичайні ситуації
              
Усього       

____________
* Подається керівниками територіальних органів ДСНС щомісяця до 5 числа наступного періоду.

** Зазначається номер і дата протокольного рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо визначення рівня надзвичайної ситуації. Обов’язково зазначається номер класифікаційної ознаки надзвичайної ситуації та стислий опис наслідків надзвичайної ситуації (категорія та відповідні кількісні характеристики збитків), у тому числі:

для надзвичайної ситуації на залізниці – період, на який було порушено рух;

для надзвичайної ситуації на хімічно (радіаційно) небезпечних об’єктах – вид або назва небезпечного фактора ураження та обсяг викиду;

для надзвичайної ситуації на продуктопроводах, у каналізаційних мережах – обсяг речовин, що потрапили в навколишнє природне середовище;

для метеорологічних і геологічно небезпечних явищ (зсуви, провали, обвали) – кількість зруйнованих (пошкоджених, підтоплених) будинків, площа пошкодження посівів, обсяг або площа руйнування (зсуву);

для лісових, торф’яних, степових пожеж – площа пожеж;

для надзвичайної ситуації в електроенергетичних мережах – кількість знеструмлених населених пунктів, пошкоджених ліній електропередачі та їх потужність, трансформаторних підстанцій.

 

Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. N 1405)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення надзвичайної ситуації та закінчення робіт із ліквідації її наслідків

Вид інформаціїЗміст інформаціїПримітка
1. Код надзвичайної ситуації (або загроза її виникнення) та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації  
2. Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)  
3. Початок надзвичайної ситуації (дата, час) та дата і час доповіді (станом на час, на який складено доповідь)  
4. Закінчення робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (дата, час)  
5. Характер і масштаби надзвичайної ситуації (опис надзвичайної ситуації, причини виникнення; зона надзвичайної ситуації; кількість осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації; шкода, завдана населенню, господарству та навколишньому природному середовищу, обсяги руйнування будівель і споруд тощо)  
6. Кількість і стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, хворих), евакуйованих, урятованих осіб тощо  
7. Вплив на роботу галузей господарської діяльності та додаткова загроза в разі можливого розвитку надзвичайної ситуації (зазначити об’єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку такої події, тощо)  
8. Сили, які залучаються (залучалися) для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (осіб, із них працівників ДСНС; одиниць техніки, із них тієї, що належать ДСНС, іншим силам (Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, добровільних формувань, формувань цивільного захисту  
9. Потреба в додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)  
10. Стисла характеристика робіт із рятування людей і локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, відновлювальних робіт, їх інтенсивність і строки виконання)  
11. Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (зазначити відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 175 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 356; 2003 р., N 23, ст. 1070), тис. гривень  
12. Матеріальні витрати на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, тис. гривень  
13. Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість  
14. Найменування посади, прізвище, ініціали керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та начальника штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, їх номери телефонів, телефаксів  
15. Найменування посади, прізвище, ініціали особи, яка підписала повідомлення, телефон, факс  
_____________________________
(найменування посади)
_____________
(підпис)
___________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.”;

 

“Додаток 4
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. N 1405)

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
щодо наслідків надзвичайної ситуації

Вид інформації, показникЗміст інформації чи значення показника
1. Код надзвичайної ситуації 
2. Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта) 
3. Дата і час виникнення надзвичайної ситуації 
4. Дата і час ліквідації надзвичайної ситуації 
5. Стислий опис надзвичайної ситуації та причин її виникнення 
6. Загинуло внаслідок надзвичайної ситуації, осіб 
у тому числі: 
чоловічої статі 
жіночої статі 
віком 15 – 64 роки 
віком 0 – 14 років 
віком 65 та більше років 
з інвалідністю 
із доходом нижче прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб 
7. Зникло безвісти унаслідок надзвичайної ситуації, осіб 
у тому числі: 
чоловічої статі 
жіночої статі 
віком 15 – 64 роки 
віком 0 – 14 років 
віком 65 та більше років 
з інвалідністю 
із доходом нижче прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб 
8. Постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, осіб 
у тому числі: 
чоловічої статі 
жіночої статі 
віком 15 – 64 роки 
віком 0 – 14 років 
віком 65 та більше років 
з інвалідністю 
з доходом нижче прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб 
9. Кількість осіб, нормальні умови життєдіяльності яких порушено внаслідок надзвичайної ситуації 
у тому числі: 
житло яких пошкоджено 
житло яких зруйновано 
10. Кількість пошкоджених і зруйнованих об’єктів житлового фонду та важливої інфраструктури, одиниць 
у тому числі: 
пошкоджених житлових будинків 
зруйнованих житлових будинків 
пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури в галузі транспорту 
зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури в галузі транспорту 
пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури в галузі енергетики 
зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури в галузі енергетики 
пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури в галузі комунального господарства 
зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури в галузі комунального господарства 
пошкоджених закладів охорони здоров’я 
зруйнованих закладів охорони здоров’я 
пошкоджених закладів освіти 
зруйнованих закладів освіти 
пошкоджених установ (закладів) надання соціальних послуг (соціального захисту населення) 
зруйнованих установ (закладів) надання соціальних послуг (соціального захисту населення) 
11. Кількість пошкоджених і зруйнованих закладів культури чи історико-культурних пам’яток, одиниць 
у тому числі: 
пошкоджених закладів культури чи історико-культурних пам’яток 
зруйнованих закладів культури чи історико-культурних пам’яток 
12. Площа пошкоджених і знищених територій сільськогосподарського призначення (у тому числі лісового фонду), гектарів 
у тому числі: 
пошкоджених посівів сільськогосподарських угідь або плодових культур (у тому числі винограду) 
знищених посівів сільськогосподарських угідь або плодових культур (у тому числі винограду) 
пошкоджених ділянок лісу 
знищених ділянок лісу 
13. Кількість сільськогосподарських тварин, що загинули чи захворіли внаслідок надзвичайної ситуації, голів 
14. Прямі матеріальні збитки, завдані надзвичайною ситуацією, тис. гривень 
у тому числі: 
– прямі матеріальні збитки, завдані житловому сектору 
із них унаслідок: 
пошкодження житлових будинків 
руйнування житлових будинків 
– прямі матеріальні збитки, завдані об’єктам критичної інфраструктури 
із них у галузі: 
транспорту внаслідок пошкодження об’єктів 
транспорту внаслідок руйнування об’єктів 
енергетики внаслідок пошкодження об’єктів 
енергетики внаслідок руйнування об’єктів 
комунального господарства внаслідок пошкодження об’єктів 
комунального господарства внаслідок руйнування об’єктів 
– прямі матеріальні збитки, завдані іншим промисловим об’єктам 
– прямі матеріальні збитки, завдані об’єктам соціальної інфраструктури 
із них унаслідок: 
пошкодження закладів охорони здоров’я 
руйнування закладів охорони здоров’я 
пошкодження закладів освіти 
руйнування закладів освіти 
– прямі економічні збитки, завдані об’єктам культури та історико-культурним пам’яткам 
із них унаслідок: 
пошкодження закладів культури та історико-культурних пам’яток 
руйнування закладів культури та історико-культурних пам’яток 
15. Вартість відновлення або реконструкції пошкоджених і зруйнованих історико-культурних пам’яток, тис. гривень 
у тому числі: 
зруйнованих історико-культурних пам’яток 
пошкоджених історико-культурних пам’яток 
16. Кількість порушень щодо надання послуг унаслідок надзвичайної ситуації, разів 
у тому числі: 
транспортних (у тому числі міські та міжміські пасажирські автомобільні перевезення, залізничні перевезення, авіаперевезення) 
електронних комунікаційних (зв’язок, телебачення, Інтернет) 
із енергопостачання 
із водопостачання 
із водовідведення 
із вивезення побутових відходів 
Керівник або уповноважена посадова особа
центрального органу виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевої держадміністрації, органу
місцевого самоврядування,
суб’єкта господарювання
 
 
 
 
 
________________
(підпис)
 
 
 
 
 
____________________”.
(ініціали та прізвище)

3. Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 4 Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. N 409 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 50, ст. 1609; 2018 р., N 20, ст. 660), викласти в такій редакції:

“приймає рішення про класифікацію надзвичайної ситуації за кодом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне інформування ДСНС про прийняте рішення та подання матеріалів щодо підстав для прийняття такого рішення;”.

____________

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP211405.html

 49 total views,  2 views today