Аудитори стануть сертифікованішими та багатшими

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 січня 2022 р. N 12

Київ

Про запровадження сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. N 1001

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що працівники підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших головних розпорядників коштів державного бюджету та їх територіальних органів (далі – працівники підрозділів внутрішнього аудиту), які не мають сертифіката, можуть проходити сертифікацію відповідно до Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. N 1001 “Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту” (Офіційний вісник України, 2011 р., N 75, ст. 2799; 2018 р., N 100, ст. 3329).

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. N 1001 “Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту” (Офіційний вісник України, 2011 р., N 75, ст. 2799; 2016 р., N 100, ст. 3261; 2017 р., N 15, ст. 430; 2018 р., N 100, ст. 3329) зміни, що додаються.

3. Міністерству фінансів:

забезпечити здійснення організаційних заходів для проведення з 1 січня 2023 р. сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту;

у шестимісячний строк розробити та затвердити Порядок проведення сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту.

4. Національному агентству з питань державної служби разом з Міністерством фінансів під час формування схем посадових окладів державних службовців, що визначаються Кабінетом Міністрів України, починаючи з 1 січня 2023 р. розглядати можливість застосування до посадових окладів працівників підрозділів внутрішнього аудиту, яким видано сертифікат, коефіцієнт підвищення до 1,3.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, іншим головним розпорядникам коштів державного бюджету:

забезпечити у двомісячний строк внесення змін до структури апарату (у разі необхідності) для приведення її у відповідність із цією постановою;

привести до 1 січня 2023 р. власні нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти у відповідність із цією постановою.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 1 та 4 цієї постанови та підпунктів 3, 5 і 7 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2023 року.

 

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2022 р. N 12

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. N 1001

1. У підпункті 4 пункту 2 постанови слова “планування і” замінити словами “планування діяльності з внутрішнього аудиту,”.

2. У Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 3:

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

“обсягу фінансових, кадрових, часових та інших ресурсів, необхідних для забезпечення охоплення об’єктів внутрішнього аудиту, визначених за результатами оцінки ризиків.”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“У разі неможливості утворення підрозділу в державному органі, гранична чисельність апарату якого не перевищує 50 штатних одиниць, а також у територіальних органах державних органів і бюджетних установах призначається посадова особа, на яку покладаються повноваження щодо здійснення внутрішнього аудиту.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі внесення змін щодо назви та/або чисельності підрозділу до Мінфіну подається обґрунтування щодо таких змін (з урахуванням забезпечення організаційної та функціональної незалежності підрозділу, визначення чисельності працівників підрозділу відповідно до вимог абзаців третього – десятого цього пункту) разом із затвердженим штатним розписом державного органу (змінами до нього).”;

2) підпункт 3 пункту 5 після слова “планує” доповнити словами “діяльність з внутрішнього аудиту”;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Внутрішній аудит проводиться згідно із планом діяльності з внутрішнього аудиту (далі – план).

План повинен визначати пріоритети та результати діяльності підрозділу на наступні три роки, які враховують стратегію (пріоритети) та цілі діяльності державного органу. У плані щороку визначаються завдання підрозділу на наступний календарний рік з урахуванням визначених пріоритетів та результатів діяльності підрозділу на відповідний трирічний період.

План формується підрозділом на підставі результатів оцінки ризиків та затверджується керівником державного органу, його територіального органу, бюджетної установи не пізніше початку планового періоду.

Внесення змін до плану здійснюється у тому ж порядку, що і його затвердження, не пізніше завершення планового періоду.

У разі створення підрозділів у територіальних органах та бюджетних установах складається зведений план діяльності з внутрішнього аудиту (далі – зведений план) у державному органі, його територіальних органах та бюджетних установах, який формується підрозділом та затверджується керівником державного органу.

Керівники територіальних органів та бюджетних установ забезпечують подання плану керівнику підрозділу державного органу для подальшого формування зведеного плану і подання його керівнику державного органу на затвердження в установлений ним строк.

План (зведений план) та зміни до нього оприлюднюються на офіційному веб-сайті державного органу, його територіального органу та бюджетної установи.

Копії затвердженого плану (зведеного плану) та зміни до нього разом із відповідними обґрунтуваннями щодо необхідності внесення таких змін надсилаються Мінфіну протягом десяти робочих днів з дати їх затвердження.”;

4) підпункт 1 пункту 10 після слова “планування” доповнити словами “діяльності з внутрішнього аудиту”;

5) доповнити Порядок пунктом 101 такого змісту:

“101. Для підвищення рівня компетентності працівників підрозділу, їх знань і навичок, необхідних для виконання обов’язків за посадою, здійснюється сертифікація на добровільних засадах.

Сертифікація передбачає складення працівником підрозділу кваліфікаційного іспиту. За результатами успішного складення такого іспиту працівнику підрозділу видається сертифікат.

Результати проходження сертифікації працівником підрозділу можуть враховуватися керівником державної служби під час просування його по службі, встановлення стимулюючих виплат, застосування заохочень.

Непроходження сертифікації працівником підрозділу не є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Порядок проходження сертифікації та форму сертифіката встановлює Мінфін.

Мінфін забезпечує інформування державного органу про результати складення працівником підрозділу кваліфікаційного іспиту.

Рекомендується першочергове проходження сертифікації для:

керівника та заступників керівника підрозділу державного органу та його територіальних органів;

керівників та заступників керівників структурних підрозділів у складі підрозділу державного органу та його територіальних органів;

посадових осіб державного органу та його територіальних органів, на яких покладено повноваження щодо здійснення внутрішнього аудиту відповідно до абзацу одинадцятого пункту 3 цього Порядку.”;

6) у підпункті 2 пункту 12 слова “анкетування, опитування та інтерв’ювання” замінити словами “опитування (інтерв’ювання та/або анкетування)”;

7) підпункт 2 пункту 15 після слів “кваліфікації та навчання” доповнити словами “, у тому числі для проходження сертифікації”;

8) в абзаці четвертому пункту 151 слово “десяти” замінити словом “п’яти”;

9) в абзаці другому пункту 18 слова “планування, організація та здійснення такого аудиту” замінити словами “планування діяльності з внутрішнього аудиту, організація та здійснення внутрішнього аудиту”.

____________

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP220012.html

 123 total views,  2 views today