Держлісагентство оголошує конкурс – 15.07.2021

20210122

Голова Державного агентства лісових ресурсів

Державне агентство лісових ресурсів України

29400 грн.  м.Київ

1) здійснення повноважень керівника державної служби Держлісагентства;
2) забезпечення реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства;
3) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Дата оголошення вакансії:

15.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.07.2021

Залишився 1 тиждень

Детальніше…


ДАЛРУ830

начальник Управління стратегії та економічного розвитку

Державне агентство лісових ресурсів України

13300 – 13300 грн.  м.Київ

1.Здійснює керівництво діяльністю Управління, забезпечує виконання завдань, покладених на нього, і несе відповідальність за виконання функцій, передбачених Положенням про Управління.
2.Забезпечує розробку проектів законодавчих та нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції Управління.
3. Вносить пропозиції щодо структури та чисельності працівників Управління.
4. Готує і розробляє пропозиції, щодо обсягів фінансування робіт на ведення лісового господарства та природоохоронні заходи.
5. Забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності Управління у відповідності з чинним законодавством.
6. Підготовка бюджетних запитів, пропозицій до проекту основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, прогнозовані розрахунки потреби у бюджетних призначеннях для здійснення програм та заходів ,спрямованих на досягнення завдань, виконання яких здійснює Держлісагентство.
7. Підготовка пропозицій щодо удосконалення форми зведеного плану розвитку, методів планування і прогнозування в лісогосподарському виробництві.
8. Приймає участь у розробці нових і вдосконаленні діючих форм фінансових та податкових взаємовідносин держави з підприємствами, установами і організаціями лісового господарства.
9. Вносить пропозиції щодо вдосконалення умов оплати праці працівників та керівників підприємств галузі, щодо Положення про Преміювання, про винагороду за вислугу років тощо.
10.Забезпечує в межах компетенції опрацювання штатних розписів бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства.
11. Вносить керівництву Держлісагентства пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису Держлісагентства, призначення, звільнення, з посади та переміщення працівників, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління.

Дата оголошення вакансії:

15.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.07.2021

Залишився 1 тиждень

Детальніше…


ДАЛРУ831

завідувач Сектору контролю та звернень громадян

Державне агентство лісових ресурсів України

11000 – 11000 грн.  м.Київ

1.Забезпечує збереження в Секторі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.
2. Контролює та координує діяльність служб діловодства та архівної справи в територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що входять до сфери управління Держлісагентства.
3. Здійснює контроль за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах Держлісагентства.
4.Обліковує, зберігає і використовує документи, справи, видання та інші матеріальні носії інформації з грифом «Для службового користування» в Держлісагентстві.
5.Надає методичну допомогу з питань діловодства, архівної справи та контролю за виконання документів структурними підрозділами апарату, територіальними органами, підприємствами та установами, що належать до сфери управління Держлісагентства.
6.Приймає участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, доручень керівництва з питань діловодства, архівної справи та контролю в Держлісагентстві.

Дата оголошення вакансії:

15.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.07.2021

Залишився 1 тиждень

Детальніше…


ДАЛРУ832

заступник начальника Відділу з персоналу

Державне агентство лісових ресурсів України

11600 – 11600 грн.  м.Київ

1. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу державного органу; здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників державного органу. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акту про звільнення, належно оформлену трудову книжку.
2.Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державному службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям; ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами.
3.Обчислює стаж роботи та державної служби; здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років; оформлює та видає державному службовцю службове посвідчення.
4.Здійснює організаційне забезпечення та надає консультативну допомогу з проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату. Разом з державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.
5.Здійснює документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх військово-обліковими документами у військових комісаріатах.
6.Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань; аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.
7.Веде комп’ютерний облік електронних особових карток державних службовців апарату, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Кадри».

Дата оголошення вакансії:

15.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.07.2021

Залишився 1 тиждень

Детальніше…


20210131

заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Державне агентство лісових ресурсів України

26500 грн.  м.Київ

1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою Держлісагентства;
2) забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифрової трансформації адміністративних процесів та інформаційної реінтеграції, запровадження цифрових технологій у сфері лісового та мисливського господарства;
3) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Дата оголошення вакансії:

15.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.07.2021

Залишився 1 тиждень

Детальніше…


ДАЛРУ833

головний спеціаліст Відділу охорони і захисту лісів

Державне агентство лісових ресурсів України

8500 – 8500 грн.  м.Київ

1. Підготовка та участь в семінарах, нарадах, інших заходах щодо захисту лісів, підвищення якості лісозахисних робіт.
2. Ведення технічної документації з питань захисту лісів, організація обліку осередків шкідників та хвороб, складання зведеного санітарного огляду лісів, розгляд проектів заходів боротьби з шкідниками і хворобами.
3.Надання методичної допомоги державним лісогосподарським і державним спеціалізованим лісозахисним підприємствам та спеціалістам служби лісозахисту, контроль та координація їх роботи.
4. Узагальнення та аналіз інформації щодо стану захисту лісів від шкідників і хвороб, підготовка довідок, інформації та пропозицій з цього питання.
5. Контроль за станом робіт із захисту лісів, правильністю зберігання, транспортування, використання лісозахисної техніки, обладнання, препаратів.
6. Здійснення перевірок стану додержання вимог лісового законодавства при проведенні перевірок за окремими дорученнями керівництва.
7. Складання актів перевірок і протоколів, розгляд справ про адміністративні правопорушення та згідно з законодавством винесення відповідних постанов.
8. Співпраця з науково-дослідними установами і організаціями з питань захисту лісів.
9. Організація вивчення та впровадження у виробництво наукових та технічних досягнень, передового виробничого досвіду.
10. Здійснення систематичного аналізу статистичної, оперативної та іншої звітності з питань захисту лісів, визначення ефективності проведених лісозахисних заходів, внесення пропозицій щодо їх вдосконалення.

Дата оголошення вакансії:

15.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.07.2021

Залишився 1 тиждень

Детальніше…


ДАЛРУ834

головний спеціаліст

Державне агентство лісових ресурсів України

8500 – 8500 грн.  м.Київ

Забезпечує вирішення завдань щодо:
– користування землями лісогосподарського призначення;
– підготовки рішень з питань лісовпорядкування і обліку лісів;
– впровадження прогресивних форм у практику ведення лісовпорядкування і обліку лісів з використанням нових інформаційних технологій та програмного забезпечення;
– підготовки матеріали для розгляду і затвердження розрахункової лісосіки у встановленому порядку;
– ведення державного лісового кадастру, обліку лісів та інвентаризації лісів;
– розроблення проектів законодавчих і підзаконних, нормативних актів, державних програм;
– реалізації прийнятих законодавчих і нормативних актів, державних програм, що стосуються його компетенції;
– застосування практики правового регулювання відносин в межах своєї компетенції і підвищення кваліфікації.

Дата оголошення вакансії:

15.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.07.2021

Залишився 1 тиждень

Детальніше…


ДАЛРУ836

головний спеціаліст

Державне агентство лісових ресурсів України

8500 – 8500 грн.  м.Київ

Забезпечує вирішення завдань щодо:
– контролю за дотриманням чинного законодавства України з питань оплати праці на підприємствам, установах та організаціях, які належать до сфери управління Держлісагентства;
– аналізу середньомісячної заробітної праці працівників підприємств;
– підготовки пропозицій до Галузевої угоди з питань оплати праці та організації нормування;
– розрахунків фондів заробітної плати і чисельності працівників з урахуванням необхідності найбільш раціонального використання трудових ресурсів;
– розгляду умов преміювання начальників обласних управлінь, генеральних директорів об’єднань та керівників підприємств безпосереднього підпорядкування;
– надання методичної та практичної допомоги управлінням, об’єднанням підприємствам і організаціям безпосереднього підпорядкування та їх структурним підрозділам з питань оплати праці в лісовому господарстві;
– обліку показників з праці і заробітної плати та їх аналізу;
– вивчення ефективності застосування чинних форм і систем заробітної плати, матеріального заохочення та підготовки пропозицій стосовно їх вдосконалення в системі Держлісагентства.

Дата оголошення вакансії:

15.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.07.2021

Залишився 1 тиждень

Детальніше…


ДАЛРУ835

головний спеціаліст

Державне агентство лісових ресурсів України

8500 – 8500 грн.  м.Київ

1. Забезпечення вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку внутрішнього аудиту.
2. Збір, узагальнення та аналіз інформації з питань розвитку внутрішнього аудиту.
3. Формування Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на наступні три роки та Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на календарний рік, внесення змін до них.
4. Підготовка зведеного звіту про результати діяльності Сектору за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 27.03.2014 № 347.
5. Здійснення моніторингу впровадження рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів.
6. Здійснення роботи з формування, зберігання, передачі до архіву та знищення справ Сектору внутрішнього аудиту відповідно до законодавства.
7. Підготовка проектів відповідей на запити органів державної влади, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції.

Дата оголошення вакансії:

15.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.07.2021

Залишився 1 тиждень

Детальніше…

https://career.gov.ua/site/vacantions-search