Конкурси на вакантні посади в Держлісагентстві – 01.06.2021

ДАЛРУ819

начальник відділу лісовідновлення та лісорозведення Управління лісового господарства та відтворення лісів

Державне агентство лісових ресурсів України

11000 – 11000 грн.  м.Київ

Забезпечує вирішення завдань щодо:
– керівництва роботою спеціалістів відділу;
– організації та координації, проектування, технічного приймання, обліку і оцінки якості лісокультурних об’єктів та об’єктів у лісових розсадниках;
– здійснення координації роботи із створення захисних лісових насаджень;
– організації лісового насінництва, заготівлі насіння, створення постійної лісонасінної бази;
– організації ведення технічної документації з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, переведення лісових культур і природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі;
– збору та узагальнення оперативної інформації про обсяги відтворення лісів, заготівлі лісового насіння, вирощування садивного матеріалу у лісових розсадниках;
– ведення обліку лісокультурного фонду;
– здійснення державного управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду;
– організації розробки проектів організації території та охорони природних комплексів природоохоронних установ;
– координації діяльності природоохоронних установ;
– формування екологічних принципів ведення лісового господарства;
– здійснення оперативного контролю за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
– внесення пропозицій щодо міжнародних стосунків з питань віднесених до компетенції структурного підрозділу;
– підготовки проектів рішень щодо поточних завдань з питань, що стосується компетенції структурного підрозділу;
– розгляду та підготовки висновків на проекти нормативно-правових актів, що стосуються компетенції структурного підрозділу;
– реалізації прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються його компетенції;
– застосування практики правового регулювання відносин в межах своєї компетенції і підвищення кваліфікації;
– підготовки проектів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції структурного підрозділу;
– організації підготовки та подання у встановленому порядку до відповідних органів аналітичної інформації з відтворення лісів, лісового насінництва і розсадництва, природно-заповідного фонду;
– участі у перевірках з додержання вимог лісового законодавства;
– організації роботи з документами у відповідності з чинним законодавством.

Дата оголошення вакансії:

27.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

03.06.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…


ДАЛРУ820

головний спеціаліст відділу лісового господарства

Державне агентство лісових ресурсів України

8500 – 8500 грн.  м.Київ

Забезпечує вирішення завдань щодо:
– користування землями лісогосподарського призначення;
– підготовки рішень з питань лісовпорядкування і обліку лісів;
– впровадження прогресивних форм у практику ведення лісовпорядкування і обліку лісів з використанням нових інформаційних технологій та програмного забезпечення;
– підготовки матеріали для розгляду і затвердження розрахункової лісосіки у встановленому порядку;
– ведення державного лісового кадастру, обліку лісів та інвентаризації лісів;
– розроблення проектів законодавчих і нормативних актів, державних програм;
– реалізації прийнятих законодавчих і нормативних актів, державних програм, що стосуються його компетенції;
– застосування практики правового регулювання відносин в межах своєї компетенції і підвищення кваліфікації.

Дата оголошення вакансії:

27.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

03.06.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…


ДАЛРУ821

головний спеціаліст відділу фінансування та бюджетних відносин

Державне агентство лісових ресурсів України

8500 – 8500 грн.  м.Київ

Забезпечує вирішення завдань щодо:
– забезпечення складання бюджетних запитів територіальних органів Держлісагентства, узагальнює та подає їх до головного розпорядника бюджетних коштів у визначені строки;
– організації роботи із складанням проєктів кошторисів, розрахунків до кошторисів та перевіряє правильність їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків бюджету;
– забезпечення контролю за дотриманням фінансової дисципліни бюджетними установами та здійснює заходи з ефективного використання бюджетних коштів за цільовим призначенням.
– підготовки рішень щодо запитів орендодавців об’єктів державної власності стосовно умов передачі в оренду державного нерухомого майна, яке передано підприємствам, установам та організаціям, які входять до сфери управління Держлісагентства на праві повного господарського відання з урахуванням норм чинного законодавства України.;
– формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004р. № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності», за допомогою автоматизованої системи (АС) «Юридичні особи державного сектору економіки»;
– підготовки щоквартального звіту для Фонду державного майна України щодо об’єктів державної власності, які тимчасово не використовуються в господарській діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства.
– контролю за використанням нерухомого державного майна, яке передано в оренду суб’єктам господарювання всіх форм власності.;
– підготовки пропозицій і проєктів розпорядчих документів з приводу приватизації, списання, відчуження, передачі об’єктів права державної та комунальної власності основних засобів виробництва, підприємств, установ та організацій, які входять до сфери управління Держлісагентства.

Дата оголошення вакансії:

27.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

03.06.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…


ДАЛРУ822

головний спеціаліст відділу лісового господарства

Державне агентство лісових ресурсів України

8500 – 8500 грн.  м.Київ

Забезпечує вирішення завдань щодо:
– раціонального використання земель лісогосподарського призначення;
– підготовки проектів рішень на запити і доручення з питань, що стосуються вилучення земель лісогосподарського призначення або виділення лісових ділянок у довгострокове тимчасове користування;
– збирання, узагальнення та аналіз інформації з питань використання земель лісогосподарського призначення, підготовка керівництву відповідних пропозицій;
– розгляду та підготовки висновків на проекти нормативно-правових актів, що стосуються земельних відносин;
– реалізації прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються його компетенції;
– застосування практики правового регулювання відносин в межах своєї компетенції і підвищення кваліфікації;
– підготовки проектів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції;
– участі у перевірках з додержання вимог лісового законодавства;
– організації роботи з документами у відповідності з чинним законодавством.

Дата оголошення вакансії:

27.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

03.06.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…


ДАЛРУ823

головний спеціаліст Сектору технічної політики

Державне агентство лісових ресурсів України

8500 – 8500 грн.  м.Київ

1. Відповідає за якісне і своєчасне виконання завдань у сферах впровадження технологій цифрової трансформації, цифрового розвитку, та задач, що відносяться до компетенції відділу, відповідно до своєї посадової інструкції.
2. Бере участь у проведенні системного аналізу стану та тенденцій розвитку інформаційних технологій в Держлісагентстві.
3. Здійснює моніторинг новітніх інформаційних технологій і послуг, проектів і програм інформатизації, ініціатив цифрового розвитку тощо, та готує пропозиції щодо можливості їх реалізації у лісовій галузі.
4. Забезпечує організацію збору та аналітичну обробку необхідної інформації в електронному вигляді згідно з установленим порядком, у тому числі щодо стану та перспектив розвитку інформатизації галузі.
5. Координує роботу з питань методології та технології проектування інформаційних систем проектів.
6. Приймає участь у забезпеченні діяльності Держлісагентства у сфері реалізації кібербезпеки та захисті інформації.
7. Бере участь у створенні інформаційної інфраструктури, інформаційних та аналітичних систем/підсистем, необхідних для забезпечення діяльності лісової галузі, надання адміністративних та інших послуг у цифровому вигляді.
8. Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку ефективної системи надання електронних послуг в Україні.
9. Бере участь у розробці стратегій, створення проектів цифрової трансформації, розвитку інформаційних технологій та бізнес-стратегій проектів цифрової трансформації.
10. Виконує інші функції визначені дорученнями керівництва.

Дата оголошення вакансії:

27.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

03.06.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…


ДАЛРУ818

начальник Відділу охорони і захисту лісів

Державне агентство лісових ресурсів України

12500 – 12500 грн.  м.Київ

1. Організовує планування роботи Відділу охорони і захисту лісів та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій.
2. Здійснює організацію державного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства (крім державного контролю з карантину рослин та у сфері захисту рослин).
3. Здійснює організаційні заходи щодо забезпечення функціонування державної лісової охорони та координації діяльності лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів.
4. Здійснює співробітництво з науково-дослідними установами та іншими відомствами з питань захисту лісу від шкідників, охорони від пожеж та збереження лісів.
5. Забезпечує організацію здійснення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок та інших порушень лісового законодавства, захист лісу від шкідників і хвороб та іншого шкідливого впливу на території лісового фонду підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства.
6. Організовує виконання протипожежних, лісозахисних та інших лісоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства.
7. У межах повноважень, передбачених законом, розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення.
8. Організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Відділу та здійснює інші функції, передбачені законодавством.
9. За дорученням керівника державної служби представляє Держлісагентство в інших органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Відділу. У своїй роботі взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату Держлісагентства, структурними підрозділами виконавчої влади, правоохоронними органами, державними підприємствами, установами та організаціями.
10. За рішенням керівника державної служби направляється у службові відрядження (в межах України та за кордон). У пожежонебезпечний період знаходиться постійно на зв’язку з метою оперативного реагування на виникнення можливої надзвичайної ситуації, пов’язаної з лісовими пожежами.

Дата оголошення вакансії:

27.05.2021

Кінцевий термін подачі документів:

03.06.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…

***

ДОВІДКОВО

Підготовка та подання інформації для участі у конкурсі

НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Комісії або конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби таку інформацію:

  1. заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади встановленої форми;
  2. резюме встановленої форми, в якому обов’язково зазначається:
  • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
  • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
  • підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
  • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;
  1. заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

Увага! Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

  1. у разі проведення закритого конкурсу — іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу;
  2. у разі проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «А» — підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у вигляді посилання на відповідну декларацію, розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву.

Також може подаватися додаткова інформація, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Під час створення електронних документів, які подаються для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата. 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі подає відповідну інформацію онлайн через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.

ЩОДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОСВІТУ

Для подання інформації для участі у конкурсі зазначаються лише відомості, які містяться у дипломі про освіту.

Водночас надання оригіналів документів про освіту (диплом та додатки до нього) необхідні перед призначенням переможця конкурсу на посаду державної служби.

ЯКЩО У ВАС ІНОЗЕМНИЙ ДИПЛОМ ПРО ОСВІТУ

Для отримання інформації про визнання іноземних документів перейдіть за посиланням https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv

ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ (у разі необхідності)

Декларація подається кандидатом шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Відповіді на найбільш поширені запитання, що виникають у суб’єктів декларування під час подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, розміщено на відповідних сторінках офіційного веб-сайту Національного агентства з питань запобігання корупції у розділі «Декларування»

Корисна інформація щодо декларування

“Просто про е-декларування” (онлайн курс Prometheus)
 

КВАЛІФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС

Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

Електронний підпис забезпечує достовірність і цілісність інформації, викладеної у документі, а також дає змогу підтвердити цілісність електронного документа та ідентифікувати особу, яка підписала документ.

Для створення кваліфікованого електронного підпису необхідно мати чинні особисті ключі та сертифікати, видані кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (КНЕДП).

В деяких КНЕДП послуга отримання КЕП платна, але є і безкоштовні варіанти, наприклад, в АТ КБ «Приватбанк». Для цього потрібно бути клієнтом Приватбанку та мати доступ до Приват 24.

Повний перелік, контактну інформацію кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг можна знайти за посиланням: https://czo.gov.ua/ca-registry.

“Електронний підпис” (освітній курс від Міністерства цифрової трансформації України)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *