Лісівники Хмельниччини передадуть майже 3 млн сіянців дуба для заліснення Півдня

18.11.2023 

Лі­сів­ни­ки фі­лій По­діль­сько­го офі­су пе­ре­да­дуть 5,6 млн сі­ян­ців ду­ба зви­чай­но­го для за­ліс­нення Пів­дня. Уже сфор­мо­ва­но пар­тії по­сад­ко­во­го ма­те­рі­алу, які по­чер­го­во дос­тавля­ють до фі­лії «Баш­тансь­ке лі­со­ве гос­по­дарс­тво» Пів­денний лі­со­вий офіс.

«Від­так лі­сів­ни­ки Тер­но­піль­щи­ни під­го­ту­ва­ли 1,46 млн шт. сі­ян­ців, Хмель­нич­чи­ни — 2,91 млн шт., Бу­ко­ви­ни — 1,23 млн шт. Цього­річ на пів­дні кра­їни про­хо­дить най­мас­штаб­ні­ше за всі ро­ки за­ліс­нення. Пра­ців­ни­ки Баш­тансь­кої фі­лії на Ми­ко­ла­їв­щи­ні ма­ють ви­са­ди­ти во­се­ни но­ві лі­си на пло­щі 1825 гек­та­рів. Лі­сів­ни­ки не при­пи­ня­ють ви­сад­жу­ва­ти ліс на­віть в умо­вах вій­ни», — по­ві­дом­ляє По­діль­ський лі­со­вий офіс.

Лі­сів­ни­ки Хмель­нич­чи­ни пе­ре­да­дуть май­же 3 млн сі­ян­ців ду­ба для за­ліс­нення Пів­дня

Фі­лія «Баш­тансь­ке лі­со­ве гос­по­дарс­тво» — од­на з най­більш пос­траж­да­лих від пов­но­мас­штаб­но­го втор­гнен­ня. До її скла­ду вхо­дять де­оку­по­ва­ні ліс­ниц­тва та ліс­ниц­тва, на те­ри­то­рії яких ве­ли­ся бойові дії. До скла­ду фі­лії вхо­дять де­сять ліс­ництв. Сім з де­ся­ти пра­цю­ють у штат­но­му ре­жи­мі. Реш­та — Сні­гу­рівсь­ке, Му­ра­хівсь­ке та час­тко­во Бе­рез­не­гу­ватсь­ке — че­рез зас­мі­че­ність ви­бу­хо­не­без­печни­ми пред­ме­та­ми та за­мі­ну­ван­ня, не мо­жуть здій­сню­ва­ти звич­ні фун­кції.

«Лі­сів­ни­ки Бу­ко­ви­ни, Хмель­нич­чи­ни та Тер­но­піль­щи­ни цього ро­ку ви­рос­ти­ли ре­кор­дну кіль­кість сі­ян­ців. Тож го­то­ві до­по­мог­ти ко­ле­гам у ство­рен­ні якіс­них та стій­ких до змін клі­ма­ту на­сад­жень», — до­да­ли в По­діль­сько­му лі­со­во­му офі­сі.

Зі ство­рен­ням єди­но­го дер­жавно­го під­при­ємс­тва ДП «Лі­си Ук­ра­їни» з’яви­ла­ся мож­ли­вість рів­но­мір­но роз­по­ді­ли­ти ін­вести­ції та за­без­пе­чи­ти ви­ко­нан­ня лі­со­куль­тур­них за­хо­дів у всіх лі­со­вих гос­по­дарс­твах кра­їни.

https://denzadnem.com.ua/khmelnychchyna/161176

Loading