Оголошено добір на вакантні посади в Держлісагентстві

ДАЛРУ790

Начальник Відділу охорони і захисту лісів

Державне агентство лісових ресурсів України

12500 – 12500 грн.  м.Київ

1. Організовує планування роботи Відділу та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;
2. Здійснює організацію державного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства (крім державного контролю з карантину рослин та у сфері захисту рослин);
3. Здійснює організаційні заходи щодо забезпечення функціонування державної лісової охорони та координації діяльності лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів;
4. Здійснює співробітництво з науково-дослідними установами та іншими відомствами з питань захисту лісу від шкідників, охорони від пожеж та збереження лісів.
5. Забезпечує організацію здійснення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок та інших порушень лісового законодавства, захист лісу від шкідників і хвороб та іншого шкідливого впливу на території лісового фонду підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства;
6. Організовує виконання протипожежних, лісозахисних та інших лісоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства;
7. У межах повноважень, передбачених законом, розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення;
8. Організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Відділу та здійснює інші функції, передбачені законодавством.
9. За дорученням керівника державної служби представляє Держлісагентство в інших органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Відділу. У своїй роботі взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату Держлісагентства, структурними підрозділами виконавчої влади, правоохоронними органами, державними підприємствами, установами та організаціями.
10. За рішенням керівника державної служби направляється у службові відрядження (в межах України та за кордон). У пожежонебезпечний період знаходиться постійно на зв’язку з метою оперативного реагування на виникнення можливої надзвичайної ситуації, пов’язаної з лісовими пожежами.

Дата оголошення вакансії:

13.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2020

Детальніше…

ДАЛРУ791

начальник відділу лісовідновлення та лісорозведення Управління лісового господарства та відтворення лісів

Державне агентство лісових ресурсів України

11000 – 11000 грн.  м.Київ

Забезпечує вирішення завдань щодо:
– керівництва роботою спеціалістів відділу;
– проектування, технічного приймання, обліку і оцінки якості лісокультурних об’єктів та об’єктів у лісових розсадниках;
– здійснення координації роботи із створення захисних лісових насаджень;
– організації лісового насінництва, заготівлі насіння, створення постійної лісонасінної бази;
– ведення технічної документації з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, переведення лісових культур і природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі;
– збору та узагальнення оперативної інформації про обсяги відтворення лісів, заготівлі лісового насіння, вирощування садивного матеріалу у лісових розсадниках;
– обліку лісокультурного фонду;
– здійснення державного управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду;
– організації розробки проектів організації території та охорони природних комплексів природоохоронних установ;
– координації функціонування природоохоронних установ;
– формування екологічних принципів ведення лісового господарства;
– оперативного контролю за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
– внесення пропозицій щодо міжнародних стосунків з питань віднесених до компетенції структурного підрозділу;
– підготовки проектів рішень щодо поточних завдань з питань, що стосується компетенції структурного підрозділу;
– розгляду та підготовки висновків на проекти нормативно-правових актів, що стосуються компетенції структурного підрозділу;
– реалізації прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються його компетенції;
– застосування практики правового регулювання відносин в межах своєї компетенції і підвищення кваліфікації;
– підготовки проектів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції структурного підрозділу;
– організації підготовки та подання у встановленому порядку до відповідних органів аналітичної інформації з відтворення лісів, лісового насінництва і розсадництва, природно-заповідного фонду;
– участі у перевірках з додержання вимог лісового законодавства;
– організації роботи з документами у відповідності з чинним законодавством.
– організації роботи з документами у відповідності з чинним законодавством

Дата оголошення вакансії:

13.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2020

Детальніше…

ДАЛРУ792

Завідувач Сектору контролю та звернень громадян

Державне агентство лісових ресурсів України

11000 – 11000 грн.  м.Київ

1.Забезпечує збереження в Секторі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. 2.Організовує спільно з Сектором з персоналу роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення кваліфікації.
3.Готує і вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державних службовців, заохочення працівників Сектору та накладення дисциплінарних стягнень.
4.Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи Сектору.
5.Забезпечує додержання працівниками Сектору правил внутрішнього службового розпорядку.
6.Визначає права та обов’язки працівників Сектору.
7.Виконує інші обов’язки, покладені на нього Головою Держлісагентства.

Дата оголошення вакансії:

13.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2020

Детальніше…

ДАЛРУ793

головний спеціаліст відділу лісового господарства Управління лісового господарства та відтворення лісів

Державне агентство лісових ресурсів України

8500 – 8500 грн.  м.Київ

Забезпечує вирішення завдань щодо:
– користування землями лісогосподарського призначення;
– підготовки рішень з питань лісовпорядкування і обліку лісів;
– впровадження прогресивних форм у практику ведення лісовпорядкування і обліку лісів з використанням нових інформаційних технологій та програмного забезпечення;
– підготовки матеріали для розгляду і затвердження розрахункової лісосіки у встановленому порядку;
– ведення державного лісового кадастру, обліку лісів;
– розгляду і погодження проектів планів лісовпорядних робіт;
– ведення документації щодо міжнародних стосунків з питань віднесених до компетенції управління лісового господарства;
– розроблення проектів законодавчих і нормативних актів, державних програм;
– реалізації прийнятих законодавчих і нормативних актів, державних програм, що стосуються його компетенції;
– застосування практики правового регулювання відносин в межах своєї компетенції і підвищення кваліфікації;
– виконання, у разі відсутності спеціалістів відділу, інших доручень крім передбачених завдань

Дата оголошення вакансії:

13.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2020

Детальніше…

ДАЛРУ794

головний спеціаліст Сектору з персоналу

Державне агентство лісових ресурсів України

8500 – 8500 грн.  м.Київ

1. Підготовка наказів для нагородження працівників галузі відомчими нагородами Держлісагентства. Оформлення нагородних матеріалів щодо нагородження працівників галузі державними нагородами та нагородами Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України. Ведення бази електронного обліку державних та відомчих нагород працівників галузі.
2.Проведення аналізу та узагальнення стану заохочення працівників галузі державними та відомчими нагородами.
3.Підготовка документів по організації проведення перевірки осіб у порядку та строки, визначені Законом України «Про очищення влади». 4.Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Держлісагентства повідомлення про початок проходження перевірки та інформації щодо результатів проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади».
5.Ведення електронної бази осіб, щодо яких здійснена перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади». 6.Підготовка розпорядчих документів про відрядження персоналу Держлісагентства.
7.Підготовка документів для проведенян спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняннтя відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, а також готтує довідку про результати цієї перевірки.
8.Здійснює організаційні заходи щодо забезпечення підготовки,перепідготовки та підвищення кваліфікації і контролює виконання завдання з підгогтовки кадрів, як апарату , так і підприємств, устнов і організацій, що належать до сферир управління Держлісагентства. 9. За дорученням завідувача Сектору та відповідно до сво\ї компетенції відповідає за розгляд запитів та інформацію, що надійшли усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Також розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції згідно Закону України «Про звернення громадян»

Дата оголошення вакансії:

13.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2020

Детальніше…

ДАЛРУ795

головний спеціаліст відділу фінансування та бюджетних відносин Управління стратегії та економічного розвитку

Державне агентство лісових ресурсів України

8500 – 8500 грн.  м.Київ

Забезпечує вирішення завдань щодо:
– забезпечення складання бюджетних запитів підпорядкованих територіальних органів, узагальнює та подає їх до головного розпорядника бюджетних коштів у визначені строки;
– організації роботи із складанням проєктів кошторисів, розрахунків до кошторисів та перевіряє правильність їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків бюджету;
– забезпечення контролю за дотриманням фінансової дисципліни бюджетними установами та здійснює заходи з ефективного використання бюджетних коштів за цільовим призначенням.
– підготовки рішень щодо запитів орендодавців об’єктів державної власності стосовно умов передачі в оренду державного нерухомого майна, яке передано підприємствам, установам та організаціям, які входять до сфери управління Держлісагентства на праві повного господарського відання з урахуванням норм чинного законодавства України.;
– формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004р. № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності», за допомогою автоматизованої системи (АС) «Юридичні особи державного сектору економіки»;
– підготовки щоквартального звіту для Фонду державного майна України щодо об’єктів державної власності, які тимчасово не використовуються в господарській діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства.
– контролю за використанням нерухомого державного майна, яке передано в оренду суб’єктам господарювання всіх форм власності.;
– підготовки пропозицій і проєктів розпорядчих документів з приводу приватизації, списання, відчуження, передачі об’єктів права державної та комунальної власності основних засобів виробництва, підприємств, установ та організацій, які входять до сфери управління Держлісагентства.

Дата оголошення вакансії:

13.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

16.10.2020

Детальніше…

https://career.gov.ua/site/vacantions-search