Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 листопада 2020 р. N 1074

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. N 18

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. N 18 “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” (Офіційний вісник України, 2015 р., N 8, ст. 191; 2016 р., N 73, ст. 2454; 2018 р., N 20, ст. 660; 2020 р., N 30, ст. 1062, N 39, ст. 1272) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2020 р. N 1074

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. N 18

1. У Положенні про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженому зазначеною постановою:

1) підпункт 3 пункту 4 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

“визначає рівні епідемічної небезпеки в разі виникнення чи загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб та уражень людей і вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо встановлення карантинно-обмежувальних заходів на території виникнення і поширення інфекційних хвороб та уражень людей;”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим – тринадцятим;

2) абзаци третій – п’ятий пункту 6 замінити абзацами такого змісту:

“Засідання Державної комісії веде голова, а у разі відсутності голови – перший заступник та у разі відсутності першого заступника – заступник голови.

Посадовий склад Державної комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Державної комісії є Прем’єр-міністр України.

Голова Державної комісії затверджує персональний склад Державної комісії та вносить у разі потреби до нього зміни.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

3) у пункті 8:

в абзаці першому слова “, а також контроль за виконанням її рішень, є секретаріат Комісії” замінити словами “є секретаріат Державної комісії”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Контроль за виконанням рішень Державної комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.”;

4) у третьому реченні абзацу першого пункту 9 слова “підписується головою” замінити словами “підписується головуючим”;

5) після пункту 9 доповнити новим пунктом 91 такого змісту:

“91. Голова Державної комісії може прийняти рішення про проведення засідання Державної комісії у режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет (далі – онлайн-засідання Державної комісії). В онлайн-засіданні Державної комісії беруть участь члени Державної комісії, а також інші особи, які визначені головою.

Онлайн-засідання Державної комісії можуть проводитися у невідкладних випадках, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків, а також з питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення, у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Підготовка та проведення онлайн-засідання Державної комісії здійснюються секретаріатом Державної комісії за допомогою ДСНС та відповідних структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Секретаріат Державної комісії разом із ДСНС забезпечує інформування членів Державної комісії та інших визначених головуючим осіб, які будуть брати участь в онлайн-засіданні Державної комісії, про дату, час і місце проведення засідання та надсилає їм проект порядку денного.

Організаційно-технічне забезпечення проведення онлайн-засідання Державної комісії покладається на відповідний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України або ДСНС.

Результати онлайн-засідання Державної комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим та відповідальним секретарем Державної комісії.”.

2. У додатку до постанови:

позицію

“Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України”

замінити такими позиціями:

“Міністр енергетики

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів”;

доповнити додаток такою позицією:

“Президент Товариства Червоного Хреста України (за згодою)”.

____________

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP201074.html