Про затвердження Форми договору про умови ведення мисливського господарства

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2020м. КиївN 149

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 жовтня 2020 р. за N 980/35263

Про затвердження Форми договору про умови ведення мисливського господарства

Відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України “Про мисливське господарство та полювання”, абзацу п’ятнадцятого підпункту 156 пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року N 614,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Форму договору про умови ведення мисливського господарства, що додається.

2. Управлінню охорони біорізноманіття та земельних ресурсів (Юрій КОЛМАЗ) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

МіністрР. Абрамовський
ПОГОДЖЕНО: 
Голова Державного агентства
лісових ресурсів України
В. Кузьович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
17 вересня 2020 року N 149

ФОРМА ДОГОВОРУ
про умови ведення мисливського господарства

________________________
(місце укладення договору)
________________________
(дата укладення договору)
______________________________________________________________________________________
(повне найменування та місцезнаходження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства)в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))що діє на підставі _______________________________________________ (далі – Центральний орган)
                                                                (назва, дата і номер документа)та ___________________________________________________________________________________
(користувач мисливських угідь, місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________в особі _______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))який діє на підставі ____________________________________________________________________ зіншої сторони (далі – Користувач), в подальшому разом іменуються “Сторони”, уклали цей договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного договору є відносини між Центральним органом та Користувачем щодо умов ведення мисливського господарства та полювання.Рішенням _____________________________________________________________________________
                                (Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська міська рада)від _________________, N ___________________надано _______________________________________________________________________________
                                                                                  (користувач мисливських угідь)терміном до “___” ____________ ________
                            (число)        (місяць)                 (рік)мисливські угіддя для ведення мисливського господарства загальною площею ______тис. га, у тому числі: лісові угіддя ______ тис. га, польові ______тис. га, водно-болотні _____тис. га. Карта-схема угідь і опис меж додаються користувачем.1.2. Чисельність мисливських тварин в угіддях, наданих в користування, станом на _____________________ становить:
Вид тваринЧисельність, гол.Вид тваринЧисельність, гол.Вид тваринЧисельність, гол.
Олень благ. Норка америк. Качки 
Олень плям. Борсук Лиска 
Козуля Сіра куріпка Фазан 
Кабан Перепілка Білка 
Лань Заєць-русак Кулики 
Муфлон Кріль дикий Голуби 
Вовк Лисиця Гуси 
Єнотовидна собака Бабак Ондатра 
Куниця лісова Бобер Куниця кам’яна 

II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Користувач має право:користуватися державним мисливським фондом у межах мисливських угідь;використовувати мисливських тварин та користуватися мисливськими угіддями в установленому порядку;розпоряджатися мисливськими тваринами, добутими або набутими в інший спосіб у законному порядку, і доходами від їх реалізації;отримувати відшкодування вартості будівель, споруд та іншого нерухомого майна, яке належить їм на праві власності, у разі переходу права користування мисливськими угіддями від них до інших користувачів;організовувати полювання для мисливців, у тому числі шляхом укладання відповідних договорів з ними або з юридичними особами, представляють їхні інтереси, зокрема іноземними, надавати повний комплекс послуг, пов’язаних із здійсненням полювання, включаючи проживання, харчування, пересування мисливців та осіб, які їх супроводжують;на відшкодування збитків від порушників правил полювання за добуті незаконним шляхом тварини;регулювати чисельність диких тварин відповідно до отриманих дозволів, проводити відстріл та відлов бродячих котів і собак, вживати невідкладних заходів для вилучення та ізоляції тварин, що мають ознаки хвороб, небезпечних для життя та здоров’я людей;утримання та розведення мисливських тварин у неволі чи напіввільних умовах, яке здійснюється відповідно до отриманих дозволів та на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством;у встановленому порядку, за згодою власників або користувачів земельних ділянок, зводити у мисливських угіддях необхідні будівлі і біотехнічні споруди, вирощувати кормові культури, створювати захисні насадження, проводити штучне обводнення, здійснювати інші заходи, пов’язані з веденням мисливського господарства, які не суперечать законодавству та інтересам власників або користувачів земельних ділянок.2.2. Користувач зобов’язується:використовувати мисливські угіддя відповідно до умов їх надання у користування та за призначенням;додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і строків добування мисливських тварин;виконувати біотехнічні заходи, виділяти мисливські угіддя для охорони і відтворення мисливських тварин, визначати пропускну спроможність мисливських угідь та забезпечувати їх упорядкування;протягом двох років з дня підписання цього Договору забезпечити мисливське упорядкування угідь, визначити в натурі межі цих угідь та відтворювальних ділянок, єгерських обходів тощо;дотримуватися проекту організації та розвитку мисливського господарства;користувач мисливських угідь зобов’язується вести мисливське господарство на наданих в користування мисливських угіддях з дотриманням умов ведення мисливського господарства, передбачених законами України “Про мисливське господарство та полювання”“Про тваринний світ”, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами та цим Договором;раціонально використовувати державний мисливський фонд, не допускати погіршення екологічного стану мисливських угідь;проводити первинний облік чисельності і добування мисливських тварин, вивчати їх стан та характеристики угідь і в установленому порядку подавати цю інформацію органам, які здійснюють державний облік чисельності тварин та облік їх добування, ведення державного кадастру і моніторингу тваринного світу;негайно інформувати Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного благополуччя населення, ветеринарні, санітарно-епідеміологічні служби про виявлення випадків захворювань тварин, погіршення стану середовища їх перебування, виникнення загрози знищення та загибелі тварин, здійснювати комплексні заходи щодо профілактики і боротьби із захворюваннями;обладнати згідно з ветеринарно-санітарними вимогами майданчики для оброблення відстріляної на полюванні дичини та забезпечити проведення посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, ветеринарно-санітарної експертизи дичини, призначеної для використання на харчові цілі;здійснювати охорону державного мисливського фонду, додержуватись чисельності єгерської служби передбаченої статтею 29 Закону України “Про мисливське господарство та полювання”;дотримуватись режиму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України і включених до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим та областей, у межах наданих у користування мисливських угідь;не допускати самовільного переселення або акліматизації тварин;не допускати до полювання мисливців у кількості, що перевищує пропускну спроможність мисливських угідь;проводити комплексні заходи, спрямовані на охорону і відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування, щорічно вкладати кошти на дані цілі передбачені статтею 30 Закону України “Про мисливське господарство та полювання”;здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних і місцевих екологічних програм з питань охорони тваринного світу;самостійно припиняти використання мисливських тварин у разі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворювальної здатності та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати заходів до усунення негативних факторів впливу на тварин і середовище їх перебування;безперешкодно допускати до перевірки стану мисливських угідь, усіх об’єктів, де утримуються, перероблюються та реалізуються мисливські тварини, посадових осіб, уповноважених здійснювати державний контроль у галузі мисливського господарства та полювання, своєчасно виконувати їх законні вимоги;забезпечувати посадовим особам _________________________________________________________
                                                                                              (найменування територіального органу Центрального органу)доступ до мисливських угідь, усіх об’єктів, де утримуються, перероблюються та реалізуються мисливські тварини з метою здійснення перевірки виконання Користувачем умов Договору;виконувати інші обов’язки щодо охорони і використання об’єктів тваринного світу та користування мисливськими угіддями відповідно до чинного законодавства.2.3. __________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Центрального органу)має право:не менше ніж один раз в три роки здійснювати контроль за виконанням Користувачем умов договору в частині організації та ведення мисливського господарства, охорони та відтворення державного мисливського фонду;у разі невиконання або порушення Користувачем умов договору, попередити його про необхідність усунення порушень у визначений термін;у разі систематичного невиконання Користувачем умов Договору подавати до______________________________________________________________________________________
(Верховна Рада Автономної Республіки Крим,______________________________________________________________________________________
обласна, Київська або Севастопольська міська рада)матеріали про припинення права користування мисливськими угіддями Користувачем.2.4.___________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Центрального органу)зобов’язується:- надавати Користувачу організаційну та методичну допомогу у веденні мисливського господарства, здійсненні мисливського впорядкування угідь.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У разі систематичного невиконання або порушення Користувачем мисливських угідь вимог цього Договору Центральний орган або Держекоінспекція, може попередити користувача про необхідність усунення порушення у визначений термін чи заборонити використання державного мисливського фонду в угіддях цього користувача строком до двох років.3.2. У разі невиконання чи неналежного виконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.3.3. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

IV. ІНШІ УМОВИ

4.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом строку надання у користування мисливських угідь Користувачу.4.2. Дія договору припиняється у разі:закінчення строку, на який було укладено договір;припинення Користувачу права користування мисливськими угіддями;в інших випадках, передбачених Законом.4.3. Цей Договір укладено у трьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, перший з яких зберігається у Користувача, другий зберігається в Центральному органі, третій в_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Центрального органу)

V. Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін

В. о. начальника Управління охорони
біорізноманіття та земельних ресурсів
Ю. Колмаз
______________________________________
(найменування Центрального органу)______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(посада)______________________________________
______________________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))
______________________________________
(найменування Користувача мисливських угідь)______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(посада)____________________________________
____________________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35263.html