Про затвердження Положення про функціональну підсистему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2021м. КиївN 270

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2021 р. за N 784/36406

Про затвердження Положення про функціональну підсистему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту

Відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України, пункту 7 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року N 101 “Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи”, пункту 8 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року N 614,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціональну підсистему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

2. Департаменту з питань надрокористування та відновлення довкілля (Олександр ШУСТ) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державному агентству лісових ресурсів України (Юрій БОЛОХОВЕЦЬ) забезпечити постійну готовність функціональної підсистеми охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків, пов’язаних з пожежами в природних екосистемах.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра БОРУХОВСЬКОГО Богдана.

МіністрРоман АБРАМОВСЬКИЙ
ПОГОДЖЕНО: 
Голова Державної
служби України
з надзвичайних ситуацій
Микола ЧЕЧОТКІН
Голова Державного агентства
лісових ресурсів України
Юрій БОЛОХОВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
22 квітня 2021 N 270

ПОЛОЖЕННЯ
про функціональну підсистему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту

1. Це Положення визначає основи створення функціональної підсистеми охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту (далі – функціональна підсистема), її склад, завдання та рівні.

2. У цьому Положенні термін “функціональна підсистема” вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, до якої входять Держлісагентство, його територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держлісагентства, та підпорядковані їм сили цивільного захисту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Кодексі цивільного захисту України та Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11.

3. Метою створення функціональної підсистеми є:

захист населення та лісів від надзвичайних ситуацій (далі – НС) у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення, координація заходів, пов’язаних із безпечним функціонуванням підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства (далі – підприємства, установи і організації);

організація та здійснення заходів цивільного захисту, пов’язаних із захистом лісів;

захист працівників підприємств, установ і організацій у разі виникнення НС.

4. Завданнями функціональної підсистеми є:

1) здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах і організаціях;

2) забезпечення готовності сил і засобів підприємств, установ і організацій до дій, спрямованих на запобігання виникненню та реагування на НС, здійснення заходів щодо запобігання виникненню НС або небезпечних подій;

3) організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення НС та їх розвитку, визначення ризиків виникнення НС на підприємствах, установах і організаціях;

4) своєчасне і достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади та населення про загрозу або виникнення НС на підприємствах, в установах і організаціях;

5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС;

6) забезпечення планування заходів цивільного захисту;

7) організація та проведення навчань (тренувань) органів управління функціональної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного захисту;

8) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств, установ і організацій в особливий період;

9) навчання населення, персоналу підприємств, установ і організацій щодо поведінки та дій у разі виникнення НС;

10) здійснення заходів щодо укриття працівників підприємств, установ і організацій у захисних спорудах цивільного захисту;

11) розроблення та забезпечення виконання програм і планів, спрямованих на запобігання НС в лісах, та планів з питань цивільного захисту;

12) створення, раціональне збереження і використання відомчого матеріального резерву, необхідного для запобігання і реагування на НС на підприємствах, в установах і організаціях;

13) здійснення у межах повноважень, передбачених законом, разом з іншими органами виконавчої влади заходів щодо протидії загрозам і реагування НС, пов’язаних з пожежами в екосистемах;

14) інші завдання, визначені законодавством.

5. Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою охорони і захисту лісів здійснюється Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України через Голову Державного агентства лісових ресурсів України.

6. До складу функціональної підсистеми охорони і захисту лісів належать апарат Держлісагентства, його територіальні органи та сили і засоби цивільного захисту підприємств, установ і організацій, перелік яких наведено у додатку 1 до цього Положення.

Схема функціональної підсистеми охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту наведена у додатку 2 до цього Положення.

7. Управління функціональною підсистемою охорони і захисту лісів здійснюють:

1) на державному рівні – Держлісагентство через підрозділ з питань цивільного захисту;

2) на регіональному рівні – обласні управління лісового та мисливського господарства;

3) на об’єктовому рівні – керівники підприємств, установ і організацій або через створені (призначені) ними підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту.

8. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту функціональної підсистеми охорони і захисту лісів, здійснення цілодобового чергування і забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку утворюються та функціонують:

на державному рівні – диспетчерська служба цілодобового оперативного управління Держлісагентства;

на регіональному рівні – чергові обласних управлінь лісового та мисливського господарства;

на об’єктовому рівні – чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ і організацій.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій до роботи центрів управління в надзвичайних ситуаціях залучаються представники заінтересованих органів державної влади згідно із затвердженими мобілізаційними планами.

Для забезпечення сталого управління лісовим господарством та виконання функцій з охорони і захисту лісів, передбачених на особливий період, Держлісагентством використовується державна система пунктів управління.

9. Для управління функціональною підсистемою використовуються телекомунікаційні мережі загального користування і спеціального призначення, а також державна система урядового зв’язку.

10. До складу сил функціональної підсистеми входять:

спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби (у разі утворення);

об’єктові аварійно-рятувальні служби (у разі утворення);

територіальні та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

об’єктові формування цивільного захисту;

пожежні команди лісових пожежних станцій;

добровільна пожежна охорона підприємств, установ і організацій;

державна лісова охорона підприємств, установ і організацій;

добровільні формування цивільного захисту (у разі їх утворення).

11. Режими функціонування функціональної підсистеми встановлюються відповідно до статей 11 – 15 Кодексу цивільного захисту України, а заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11.

12. Залежно від масштабів і особливостей НС, що прогнозується або виникла в межах конкретної території, встановлюється один із таких режимів діяльності функціональної підсистеми:

режим повсякденної діяльності;

режим підвищеної готовності;

режим надзвичайної ситуації;

режим надзвичайного стану.

Підставами для тимчасового введення на окремій території режиму підвищеної готовності є загроза виникнення НС державного, регіонального або місцевого рівня.

Підставами для тимчасового введення на окремій території режиму надзвичайної ситуації є виникнення НС державного, регіонального або місцевого рівня.

Рівень НС визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року N 368.

13. Рішення про переведення функціональної підсистеми охорони і захисту лісів з одного режиму в інший приймає Голова Держлісагентства за погодженням з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

14. Залежно від режиму функціонування основними завданнями, що виконуються функціональною підсистемою охорони і захисту лісів, є:

1) у режимі повсякденного функціонування:

забезпечення спостереження, здійснення контролю за станом забезпечення проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища;

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальними підрозділами підприємств, установ і організацій, що забезпечують відомчу пожежну охорону;

розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм, спрямованих на запобігання виникненню НС і зменшення можливих втрат;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню НС в лісах підприємств, установ і організацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми до дій за призначенням;

організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення НС в лісах підприємств, установ і організацій;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню НС на підприємствах, в установах і організаціях, ліквідації їх наслідків;

організація та проведення моніторингу НС на підприємствах, в установах і організаціях, визначення ризиків їх виникнення;

підтримання у готовності систем оповіщення про загрозу або виникнення НС на підприємствах, в установах і організаціях;

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також працівників підприємств, установ і організацій про загрозу виникнення НС на них та інформування їх про дії у можливій зоні НС;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на підприємствах, в установах і організаціях та/або за їх межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення НС та їх масштабів;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на НС, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій, працівників підприємств, установ і організацій від можливих НС на них;

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також населення про виникнення НС ситуації в лісах підприємств, установ і організацій та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

уведення в дію плану реагування на НС Держлісагентства;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків НС та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків НС;

визначення зони НС;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення НС та масштабів можливих наслідків;

організація та виконання робіт з локалізації і ліквідації НС ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів функціональної підсистеми;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту працівників підприємств, установ і організацій від наслідків НС;

здійснення безперервного контролю за розвитком НС та обстановкою на підприємствах, в установах і організаціях і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток НС в лісах підприємств, установ і організацій та заходи, що вживаються;

4) у період дії режиму надзвичайного стану функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами.

15. Переведення функціональної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, плану цивільного захисту на особливий період.

У особливий період функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України “Про правовий режим воєнного стану” та “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а також інших нормативно-правових актів.

16. Функціональна підсистема проводить свою діяльність відповідно до плану основних заходів цивільного захисту Держлісагентства на відповідний рік.

Ліквідація наслідків НС на підприємствах, в установах і організаціях здійснюється згідно з планом реагування на НС відповідного рівня.

17. Органи управління функціональної підсистеми здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та надають населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення НС з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.

Оприлюднення інформації про наслідки НС здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС.

18. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків НС у лісах та управління силами цивільного захисту функціональної підсистеми, а також інших підприємств, установ і організацій, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків НС, який призначається та діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

19. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами з ліквідації наслідків НС утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків НС.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

20. Роботи, пов’язані з реагуванням на НС об’єктового рівня або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, установи і організації, де виникла така ситуація, яким надають необхідну допомогу сили цивільного захисту функціональної підсистеми, територіальної підсистеми, на території якої розташоване таке підприємство, установа і організація, а також відповідні підрозділи ДСНС, Міністерства оборони України, Національної поліції України, Міністерства охорони здоров’я України та інші органи згідно з планом реагування на відповідну НС.

До виконання зазначених робіт насамперед залучаються сили цивільного захисту функціональної підсистеми. У разі виникнення НС об’єктового, регіонального та державного рівнів до виконання цих робіт залучаються сили цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, її ланки.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації НС здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів реагування на НС.

У разі потреби до ліквідації наслідків НС за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.

Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється згідно з планами цивільного захисту на особливий період.

До робіт із запобігання виникненню НС на підприємствах, установах і організаціях та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків НС.

Сили цивільного захисту функціональної підсистеми, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб.

21. У функціональній підсистемі з метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на НС організовується взаємодія з питань:

визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків НС, складу і кількості сил (засобів) реагування на них;

погодження порядку здійснення спільних дій силами цивільного захисту під час ліквідації наслідків НС з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

22. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню НС та ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які залучаються до здійснення таких заходів.

23. Заходи щодо цільової мобілізації передбачаються у відповідних мобілізаційних планах.

24. Для забезпечення реагування на НС матеріальні резерви створюються та використовуються відповідно до Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року N 775.

У разі виникнення додаткової потреби у матеріальних ресурсах та коштах для ліквідації НС зазначені резерви можуть бути виділені відповідно до Закону України “Про державний матеріальний резерв”.

25. Забезпечення фінансування функціональної підсистеми здійснюється за рахунок бюджетних коштів в межах бюджетних призначень, затверджених на ці цілі на відповідний період, та з інших джерел, не заборонених законодавством України.

Директор Департаменту
з питань надрокористування
та відновлення довкілля
Олександр ШУСТ

Додаток 1
до Положення про функціональну підсистему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту
(пункт 6)

Перелік підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства

НайменуванняКод ЄДРПОУ
Державне підприємство “Бершадське лісове господарство”00991410
Державне підприємство “Вінницьке лісове господарство”33315831
Державне підприємство “Вінницяліссервіс”33323120
Державне підприємство “Гайсинське лісове господарство”00991396
Державне підприємство “Дашівське досвідне лісомисливське господарство”13334524
Державне підприємство “Жмеринське лісове господарство”00991449
Державне підприємство “Іллінецьке лісове господарство”00991456
Державне підприємство “Крижопільське лісове господарство”00991427
Державне підприємство “Могилів-Подільське лісове господарство”00991433
Державне підприємство “Тульчинське лісомисливське господарство”00991479
Державне підприємство “Хмільницьке лісове господарство”00991485
Державне підприємство “Чечельницьке лісове господарство”01193414
Державне підприємство “Володимир-Волинське лісомисливське господарство”00991516
Державне підприємство “Волинський лісовий селекційно-насіннєий центр”33278968
Державне підприємство “Городоцьке лісове господарство”00991522
Державне підприємство “Горохівське лісомисливське господарство”13350807
Державне підприємство “Камінь-Каширське лісове господарство”00991568
Державне підприємство “Ківерцівське лісове господарство”00991551
Державне підприємство “Ковельське лісове господарство”00991539
Державне підприємство “Колківське лісове господарство”00991597
Державне підприємство “Любомльське лісове господарство”00991580
Державне підприємство “Любешівське лісомисливське господарство”14289429
Державне підприємство “Маневицьке лісове господарство”00991545
Державне підприємство “Поліське. лісове господарство”37580075
Державне підприємство “Прибузьке лісове господарство”37626753
Державне підприємство “Лісомисливське господарство “Звірівське”05538158
Державне підприємство “Ратнівське лісомисливське господарство”00991503
Державне підприємство “Старовижівське лісове господарство”13354633
Державне підприємство “Турійське лісове господарство”30996788
Державне підприємство “Цуманське лісове господарство”00991491
Черемський природний заповідник31820241
Державне підприємство “Шацьке учбово-досвідне лісове господарство”00991574
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Камінь-Каширськагроліс”35097450
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Ратнеагроліс”34417131
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Любешівагроліс”35298111
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Локачіагроліс”36709482
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Рожищеагроліс”37040080
Державне підприємство “Васильківське лісове господарство”00991640
Державне підприємство “Верхньодніпровське лісове господарство”00991678
Державне підприємство “Петриківське лісове господарство”00991611
Державне підприємство “Дніпровське лісове господарство”00991686
Природний заповідник “Дніпровсько-Орільський”02040038
Державне підприємство “Криворізьке лісове господарство”00991628
Державне підприємство “Марганецьке лісове господарство”00991657
Державне підприємство “Новомосковське лісове господарство”00991634
Державне підприємство “Павлоградське лісове господарство”00991663
Державне підприємство “Новомосковський військовий лісгосп14304726
Державне підприємство “Амвросіївське лісове господарство”00991775
Державне підприємство “Великоанадольське лісове господарство”00991752
Державне підприємство “Горлівське лісове господарство”00991746
Державне підприємство “Донецьке лісове господарство”33417689
Державне підприємство “Покровське лісове господарство”00991769
Державне підприємство “Лиманське лісове господарство”00991717
Державне підприємство “Приазовське лісове господарство”00991692
Державне підприємство “Слов’янське лісове господарство”00991723
Державне підприємство “Тельманівське лісове господарство”05479823
Державне підприємство “Торезьке лісове господарство”00991700
Державне підприємство “Баранівське лісомисливське господарство”13554881
Державне підприємство “Білокоровицьке лісове господарство”00991798
Державне підприємство “Бердичівське лісове господарство”00991806
Державне підприємство “Городницьке лісове господарство”13552379
Державне підприємство “Ємільчинське лісове господарство”00991829
Державне підприємство “Житомирське лісове господарство”22050949
Державне підприємство “Коростенське лісомисливське господарство”00991841
Державне підприємство “Коростишівське лісове господарство”00991858
Державне підприємство “Лугинське лісове господарство”00991864
Державне підприємство “Малинське лісове господарство”13551546
Державне підприємство “Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство”00991947
Державне підприємство “Овруцьке лісове господарство”00991887
Державне підприємство “Олевське лісове господарство”00991901
Державне підприємство “Словечанське лісове господарство”00991953
Державне підприємство “Попільнянське лісове господарство”13549845
Державне підприємство “Радомишльське лісомисливське господарство”13568251
Державне підприємство “Овруцьке спеціалізоване лісове господарство”00991893
Поліський природний заповідник05453947
Державне підприємство “Народицьке спеціалізоване лісове господарство”34283057
Державне підприємство “Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство “Лугинський держлісгосп АПК”05418496
Державне підприємство “Зарічанське лісове господарство”36548884
Державне підприємство “Берегівське лісове господарство”22114537
Державне підприємство “Брустурянське лісомисливське господарство”32464172
Державне підприємство “Великоберезнянське лісове господарство22114543
Державне підприємство “Виноградівське лісове господарство”22114556
Державне підприємство “Воловецьке лісове господарство”22114566
Державне підприємство “Великобичківське лісомисливське господарство”22114678
Державне підприємство “Довжанське лісомисливське господарство”22114572
Державне підприємство “Закарпатліссервіс”30420091
Державне підприємство “Міжгірське лісове господарство”22114589
Державне підприємство “Мукачівське лісове господарство”22114595
Державне підприємство “Мокрянське лісомисливське господарство”32467828
Державне підприємство “Перечинське лісове господарство”22114603
Державне підприємство “Рахівське лісове дослідне господарство”22114610
Державне підприємство “Свалявське лісове господарство”22114626
Державне підприємство “Ужгородське лісове господарство”22114655
Державне підприємство “Хустське лісове дослідне господарство”22114649
Державне підприємство “Ясінянське лісомисливське господарство”22114684
Державне підприємство “Верхньогірське лісове господарство”40474761
Державне підприємство “Тячівське лісове господарство”40475037
Національний природний парк “Зачарований край”36484564
Державне підприємство “Закарпатське обласне управління лісогосподарських агропромислових господарств”32434750
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Іршаваагроліс”37720800
Державне підприємство “Бердянське лісове господарство”5432193
Державне підприємство “Запорізьке лісомисливське господарство”33431745
Державне підприємство “Кам’янсько-Дніпровське лісове господарство”00992007
Державне підприємство “Мелітопольське лісомисливське господарство”00991976
Державне підприємство “Пологівське лісомисливське господарство”00991999
Державне підприємство “Болехівське лісове господарство”22177986
Державне підприємство “Брошнівське лісове господарство”22191064
Державне підприємство “Верховинське лісове господарство”22186413
Державне підприємство “Ворохтянське лісове господарство”20562421
Державне підприємство “Вигодське лісове господарство”22186175
Галицький національний природний парк33278706
Державне підприємство “Гринявське лісове господарство”22186425
Державне підприємство “Делятинське лісове господарство”22189570
Державне підприємство “Івано-Франківське лісове господарство”22192129
Державне підприємство “Івано-Франківський лісовий селекційно-насіннєвий центр”33586969
Державне підприємство “Калуське лісове господарство”20562527
Державне підприємство “Коломийське лісове господарство”22190768
Державне підприємство “Кутське лісове господарство”20562608
Державне підприємство “Надвірнянське лісове господарство”22189564
Державне підприємство “Осмолодське лісове господарство”22191070
Державне підприємство “Рогатинське лісове господарство”22192916
Державне підприємство “Солотвинське лісове господарство”22184176
Державне підприємство “Білоцерківське лісове господарство”00992119
Державне підприємство “Богуславське лісове господарство”00992042
Державне підприємство “Бориспільське лісове господарство”00992102
Державне підприємство “Вищедубечанське лісове господарство”00992094
Дніпровсько-Тетерівське державне лісомисливське господарство00991384
Державне підприємство “Димерське лісове господарство”00992036
Державне підприємство “Іванківське лісове господарство”00992088
Державне підприємство “Клавдієвське лісове господарство”00992065
Державне підприємство “Київське лісове господарство”00991373
Державне підприємство “Мисливське господарство “Київське”05538075
Державне підприємство “Макарівське лісове господарство”00992160
Державне підприємство “Переяслав-Хмельницьке лісове господарство”00992131
Державне підприємство “Поліське лісове господарство”00992125
Державне підприємство “Ржищівське лісове господарство”00992148
Державне підприємство “Тетерівліс”13722982
Державне підприємство “Фастівське лісове господарство”00992059
Державне підприємство “Тетерівське лісове господарство”00992071
Державне підприємство “Ржищівський військовий лісгосп”22990204
Державне підприємство “Голованівське лісове господарство”00992194
Державне підприємство “Долинське лісове господарство”00992177
Державне підприємство “Компаніївське лісове господарство”00992220
Державне підприємство “Олександрівське лісове господарство”05396899
Державне підприємство “Оникіївське лісове господарство”00992208
Державне підприємство “Онуфріївське лісове господарство”31771708
Державне підприємство “Світловодське лісове господарство”00992237
Державне підприємство “Чорноліське лісове господарство”00992214
Дослідно-селекційний дендрологічний лісовий центр “Веселі Боковеньки”00994153
Державне підприємство “Біловодське лісомисливське господарство”00993573
Державне підприємство “Білокуракинське лісомисливське господарство”25359239
Державне підприємство “Іванівське лісомисливське господарство”00993596
Державне підприємство “Кремінське лісомисливське господарство”00993604
Державне підприємство “Луганське лісомисливське господарство”26023234
Державне підприємство “Луганськліссервіс”33572139
Державне підприємство “Новоайдарське лісомисливське господарство”00991605
Державне підприємство “Станично-Луганське досвідне лісомисливське господарство”00993633
Державне підприємство “Сєвєродонецьке лісомисливське господарство”00993610
Державне підприємство “Сватівське лісомисливське господарство”25356040
Державне підприємство “Свердловське лісомисливське господарство”00993627
Державне підприємство “Старобільське лісомисливське господарство”00993646
Державне підприємство “Бібрське лісове господарство”00992488
Державне підприємство “Боринське лісове господарство”20762097
Державне підприємство “Бродівське лісове господарство”00992444
Державне підприємство “Буське лісове господарство”00992504
Державне підприємство “Дрогобицьке лісове господарство”00992390
Державне підприємство “Жовківське лісове господарство”00992438
Державне підприємство “Золочівське лісове господарство”00992467
Державне підприємство “Львівське лісове господарство”20842267
Державне підприємство “Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр”34260396
Державне підприємство “Мисливське господарство “Стир”05538081
Державне підприємство “Радехівське лісомисливське господарство”00992378
Державне підприємство “Рава-Руське лісове господарство”00992450
Державне підприємство “Самбірське лісове господарство”00992510
Державне підприємство “Сколівське лісове господарство”00992473
Державне підприємство “Славське лісове господарство”00992384
Державне підприємство “Стрийське лісове господарство”00992415
Державне підприємство “Старосамбірське лісомисливське господарство”00992421
Національний природний парк “Сколівські Бескиди”30405534
Державне підприємство “Турківське лісове господарство”00992409
Державне підприємство “Баштанське лісове господарство”00992542
Державне підприємство “Березнегуватське лісове господарство”05453953
Державне підприємство “Веселинівське лісове господарство”00992533
Державне підприємство “Володимирівське лісове господарство”00152603
Державне підприємство “Вознесенське лісове господарство”00992556
Державне підприємство “Врадіївське лісове господарство”00992562
Державне підприємство “Єланецьке лісове господарство”35612764
Державне підприємство “Миколаївське лісове господарство”33437380
Державне підприємство “Очаківське лісомисливське господарство”00993567
Державне підприємство “Ананьївське лісове господарство”32037838
Державне підприємство “Балтське лісове господарство”00992579
Державне підприємство “Березівське лісове господарство”00992668
Державне підприємство “Великомихайлівське лісове господарство”00992651
Державне підприємство “Ізмаїльське лісове господарство”00992591
Державне підприємство “Подільське лісове господарство”00992622
Державне підприємство “Кодимське лісове господарство”30298096
Державне підприємство “Одеське лісове господарство”33388061
Державне підприємство “Саратське лісове господарство”00992585
Державне підприємство “Савранське лісове господарство”24764713
Державне підприємство “Ширяівське лісове господарство”00992616
Державне підприємство “Гадяцьке лісове господарство”00992711
Державне підприємство “Диканське досвідне лісомисливське господарство”00991290
Державне підприємство “Кременчуцьке лісове господарство”00992680
Державне підприємство “Лубенське лісове господарство”00992705
Державне підприємство “Миргородське лісове господарство”00992697
Державне підприємство “Новосанжарське лісове господарство”00992734
Державне підприємство “Пирятинське лісове господарство”21071375
Державне підприємство “Полтавське лісове господарство”25172647
Державне підприємство “Березнівське лісове господарство”00992792
Державне підприємство “Висоцьке лісове господарство”00992740
Державне підприємство “Володимирецьке лісове господарство”00992757
Державне підприємство “Дубенське лісове господарство”00992869
Державне підприємство “Дубровицьке лісове господарство”00992881
Державне підприємство “Зарічненське лісове господарство”00992823
Державне підприємство “Костопільське лісове господарство”00992800
Державне підприємство “Клеванське лісове господарство”00992852
Державне підприємство “Клесівське лісове господарство”00992771
Державне підприємство “Млинівське лісове господарство”13991205
Державне підприємство “Остківське лісове господарство”00992875
Державне підприємство “Острозьке лісове господарство”00992763
Державне підприємство “Рівненське лісове господарство”13983688
Державне підприємство “Рокитнівське лісове господарство”00992817
Рівненський природний заповідник30460820
Державне підприємство “Сарненське лісове господарство”00992836
Державне підприємство “Соснівське лісове господарство”00992786
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Костопільський держспецлісгосп”33318900
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Рокитнівський держспецлісгосп”33166992
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Дубровицький держспецлісгосп”33166919
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Радивилівський держспецлісгосп”33096098
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Млинівський держспецлісгосп”33020626
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Демидівський держспецлісгосп”32941416
Державне підприємство “Рафалівське лісове господарство”32626235
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Зарічненський держспецлісгосп”32451509
Державне підприємство “Глухівське лісове господарство”00992906
Державне підприємство “Конотопське лісове господарство”00992935
Державне підприємство “Краснопільське лісове господарство”00992912
Державне підприємство “Кролевецьке лісомисливське господарство”00993001
Державне підприємство “Лебединське лісове господарство”00992941
Державне підприємство “Мисливське господарство “Суми”21126550
Державне підприємство “Охтирське лісове господарство”00992898
Державне підприємство “Роменське лісове господарство”00992958
Державне підприємство “Свеське лісове господарство”00992929
Державне підприємство “Середино-Будське лісове господарство”00992970
Державне підприємство “Сумське лісове господарство”00992964
Державне підприємство “Тростянецьке лісове господарство”00992993
Державне підприємство “Шосткинське лісове господарство”00992987
Державне підприємство “Бучацьке лісове господарство”00993030
Державне підприємство “Бережанське лісомисливське господарство”00993018
Державне підприємство “Кременецьке лісове господарство”00993047
Природний заповідник “Медобори”21137571
Державне підприємство “Тернопільське лісове господарство”00993024
Державне підприємство “Чортківське лісове господарство”00993053
Державне підприємство “Балаклійське лісове господарство”00993123
Державне підприємство “Вовчанське лісове господарство”00993136
Державне підприємство “Гутянське лісове господарство”00993082
Національний природний парк “Гомільшанські ліси”33292652
Державне підприємство “Жовтневе лісове господарство”00993165
Державне підприємство “Зміївське лісове господарство”00993099
Державне підприємство “Ізюмське лісове господарство”00993113
Державне підприємство “Красноградське лісове господарство”00993159
Державне підприємство “Куп’янське лісове господарство”00993107
Державне підприємство “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство”00993069
Державне підприємство “Великокопанівське лісомисливське господарство”00993277
Державне підприємство “Голопристанське лісомисливське господарство”00993254
Державне підприємство “Великоолександрівське лісомисливське господарство”21302751
Державне підприємство “Збур’ївське лісомисливське господарство”00993260
Державне підприємство “Каховське лісове господарство”00993231
Державне підприємство “Новотроїцьке лісове господарство”00993202
Державне підприємство “Присиваське дослідне господарство”00994087
Державне підприємство “Скадовське досвідне лісомисливське господарство”00993225
Державне підприємство “Херсонське лісомисливське господарство”33390814
Державне підприємство “Олешківське лісомисливське господарство”00993194
Херсонське обласне державне агролісомеліоративне підприємство “Херсоноблагроліс”35329228
Державне підприємство “Ізяславське лісове господарство”00993308
Державне підприємство “Кам’янець-Подільське лісове господарство”00993283
Державне підприємство “Летичівське лісове господарство”00993298
Державне підприємство “Новоушицьке лісове господарство”05430811
Державне підприємство “Славутське лісове господарство”00993314
Державне підприємство “Старокостянтинівське лісове господарство”00993337
Державне підприємство “Хмельницьке лісомисливське господарство”33285303
Державне підприємство “Шепетівське лісове господарство”00993320
Державне підприємство “Ярмолинецьке лісове господарство”00993343
Державне підприємство “Проскурівське лісове господарство”35478680
Національний природний парк “Мале Полісся”39031942
Державне підприємство “Звенигородське лісове господарство”00993426
Державне підприємство “Золотоніське лісове господарство”00993366
Державне підприємство “Кам’янське лісове господарство”00993432
Державне підприємство “Канівське лісове господарство”00993352
Державне підприємство “Корсунь-Шевченківське лісове господарство”00993395
Державне підприємство “Лисянське лісове господарство”00993417
Державне підприємство “Смілянське лісове господарство”00993403
Державне підприємство “Уманське лісове господарство”00993389
Державне підприємство “Чигиринське лісове господарство”00993449
Державне підприємство “Черкаське лісове господарство”00993372
Державне підприємство “Борзнянське лісове господарство”00993455
Державне підприємство “Городнянське лісове господарство”00993550
Державне підприємство “Добрянське лісове господарство”00993509
Державне підприємство “Корюківське лісове господарство”00993515
Державне підприємство “Новгород-Сіверське лісове господарство”00993538
Державне підприємство “Ніжинське лісове господарство”00993521
Державне підприємство “Остерське лісове господарство”00993544
Державне підприємство “Прилуцьке лісове господарство”00993461
Державне підприємство “Семенівське лісове господарство”00993478
Державне підприємство “Чернігівське лісове господарство”00993490
Державне підприємство “Чернігівська лісова випробувальна радіологічна лабораторія”34452719
Державне підприємство “Холминське лісове господарство”00993484
Державне підприємство “Остерський військовий лісгосп”14304732
Державне підприємство “Берегометське лісомисливське господарство”21438976
Державне підприємство “Путильське лісове господарство”21448070
Державне підприємство “Сторожинецьке лісове господарство”21440625
Державне підприємство “Сокирянське лісове господарство”35361371
Державне підприємство “Чернівецьке лісове господарство”00274453
Державне підприємство “Хотинське лісове господарство”00274536
Глибоцьке державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу “Глибоцький держспецлісгосп АПК”32522747
Державне підприємство “Новоселицьке державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу”31383407
Державне підприємство “Кіцманський ліс агропромислового комплексу”35163506
Державне підприємство “Заставнівське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу”31050601
Державне підприємство “Вижницьке державне спеціалізоване підприємство агропромислового комплексу30749729
Державне підприємство “Герцаївське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу”21419817
Державне підприємство “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Сторожинецький держспецлісгосп”05398487
Карпатське державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу “Карпатський держспецлісгосп АПК”05398473
Український ордена “Знак пошани” науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України (УкрНДІЛГА)00994064
Державне підприємство “Вінницька лісова науково-дослідна станція”00994101
Державне підприємство “Харківська лісова науково-дослідна станція”00994058
Державне підприємство “Кримська гірсько-лісова науково-дослідна станція”00994093
Державне підприємство “Луганська агролісомеліоративна науково-дослідна станція”00994118
Державне підприємство “Маріупольська лісова науково-дослідна станція”00994124
Державне підприємство “Степовий ім. В. М. Виноградова філіал українського ордена “Знак пошани” науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького”00994070
Поліський філіал Українського ордена “Знак пошани” науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького00994130
Державне підприємство “Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція”00994176
Державне підприємство “Київська лісова науково-дослідна станція”00152595
Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака00994147
Державне підприємство “Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр”00994207
Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства4600760
Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання00968167
Львівська державна лісовпорядна експедиція00969008
Державне підприємство “Харківська державна лісовпорядна експедиція”00968664
Державне підприємство “Український державний проектно – вишукувальний інститут лісового господарства “Укрдіпроліс”00969273
Харківський державний проектно-вишукувальний інститут агромеліорації і лісового господарства “Харківдіпроагроліс”00969281
Державна організація “Український лісовий селекційний центр”38851983
Державне підприємство “Українська державна база авіаційної охорони лісів”16392798
Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство “Харківлісозахист”21205388
Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство “Кримлісозахист”32322984
Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство “Херсонлісозахист”24749470
Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство “Івано-Франківськлісозахист”34078792
Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство “Львівлісозахист”34368638
Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство “Вінницялісозахист”13310854
Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство “Київлісозахист”19417292
Державне підприємство “Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство “Рівнелісозахист”34132739
Державне підприємство “Діброва”32620652
Шацький національний природний парк02139363

Додаток 2
до Положення про функціональну підсистему охорони і захисту лісів
єдиної державної системи цивільного захисту
(пункт 6)

СХЕМА
функціональної підсистеми охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту

____________

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36406.html