Про затвердження Положення про відомчу пожежну охорону Державного спеціалізованого підприємства “Північна Пуща”

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2020м. КиївN 60

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2020 р. за N 1060/35343

Про затвердження Положення про відомчу пожежну охорону Державного спеціалізованого підприємства “Північна Пуща”

Відповідно до статті 61 Кодексу цивільного захисту України, Переліку суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 року N 397, та Типового положення про відомчу пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 5, з метою захисту життя та здоров’я громадян, державної власності від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчу пожежну охорону Державного спеціалізованого підприємства “Північна Пуща”, що додається.

2. Департаменту з питань надрокористування та відновлення довкілля (Олександр ШУСТ) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра БОРУХОВСЬКОГО Богдана.

МіністрР. Абрамовський
ПОГОДЖЕНО: 
Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін
Голова Державного агентства України
з управління зоною відчуження
С. Калашник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
27 серпня 2020 року N 60

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу пожежну охорону Державного спеціалізованого підприємства “Північна Пуща”

1. Відомча пожежна охорона утворюється державним спеціалізованим підприємством “Північна Пуща” (далі – ВПО ДСП “Північна Пуща”), яке належить до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі – ДАЗВ), за погодженням з ДАЗВ, Міндовкілля та складається з державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) (далі – пожежно-рятувальні підрозділи), кількість яких визначається ДСП “Північна Пуща”.

2. ВПО ДСП “Північна Пуща” утворюється для виконання завдань, передбачених Кодексом цивільного захисту України, з метою захисту життя і здоров’я людей, державної власності від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення (далі – зона відчуження).

3. ВПО ДСП “Північна Пуща” у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МВС, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Основними завданнями ВПО ДСП “Північна Пуща” є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

5. ВПО ДСП “Північна Пуща” відповідно до покладених на неї завдань:

запобігає виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж;

здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи щодо мінімізації або ліквідації пожеж;

проводить аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи;

здійснює контроль за дотриманням порядку проведення пожежонебезпечних робіт;

подає керівництву ДСП “Північна Пуща” пропозиції щодо проведення науково-дослідних, проектних і проектно-конструкторських робіт у галузі пожежної безпеки;

здійснює контроль за виконанням галузевих програм у частині забезпечення пожежної безпеки;

бере участь у вирішенні питань кадрового забезпечення ВПО ДСП “Північна Пуща”;

використовує об’єктові системи оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також відомчі засоби масової інформації для інформування про необхідність дотримання вимог пожежної безпеки;

здійснює інші функції, передбачені актами законодавства.

6. Посадові особи ВПО ДСП “Північна Пуща” мають право:

одержувати від посадових осіб і працівників ДСП “Північна Пуща” відомості та документи щодо стану пожежної безпеки, дані про пожежі, технічну документацію на розроблення і виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів;

брати участь у розслідуванні обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

складати протоколи про адміністративні правопорушення та готувати пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки у зоні відчуження;

брати участь у розробленні проектів відомчих і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов на виготовлення продукції та проведення робіт, що встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції;

надсилати у разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей, відповідні матеріали територіальним органам ДСНС для прийняття рішення.

7. Пожежно-рятувальні підрозділи, які мають виїзну пожежну техніку, залучаються до гасіння пожеж у порядку, встановленому МВС.

8. Під час гасіння пожеж працівники ВПО ДСП “Північна Пуща” мають право на безперешкодний доступ до житлових, виробничих та інших приміщень, а також вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню та ліквідації пожежі.

9. Керівник ВПО ДСП “Північна Пуща” безпосередньо підпорядковується керівникові ДСП “Північна Пуща” або його заступникові.

10. Методичне керівництво, координацію діяльності ВПО ДСП “Північна Пуща” здійснює керівник ДСП “Північна Пуща”, а контроль за діяльністю відомчої пожежної охорони – ДСНС.

11. Працівники пожежно-рятувальних підрозділів (крім тих, що працюють в установах, організаціях, які фінансуються з державного бюджету) підлягають обов’язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, отриманих під час ліквідації пожежі або наслідків аварії, згідно з Положенням про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1995 року N 232.

12. Забороняється залучати працівників пожежно-рятувальних підрозділів до виконання завдань, не передбачених цим Положенням.

13. Штатна чисельність пожежно-рятувальних підрозділів визначається ДСП “Північна Пуща” відповідно до покладених на такі підрозділи завдань та з урахуванням пожежної небезпеки у зоні відчуження і типових штатів, що затверджуються ДАЗВ за погодженням з ДСНС.

14. На керівні посади та посади, пов’язані з виконанням функцій щодо запобігання виникненню пожеж та здійсненням контролю у сфері пожежної безпеки, призначаються особи, які мають базову або повну вищу спеціальну технічну освіту.

15. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення ВПО ДСП “Північна Пуща” здійснюється ДСП “Північна Пуща”.

Директор Департаменту
з питань надрокористування
та відновлення довкілля
О. Шуст

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35343.html