Про затвердження Порядку складання, подання та опрацювання запитів на інформацію, розпорядником якої є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, та форм для подання таких запитів

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2021м. КиївN 793

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 лютого 2022 р. за N 123/37459

Про затвердження Порядку складання, подання та опрацювання запитів на інформацію, розпорядником якої є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, та форм для подання таких запитів

З метою забезпечення належної організації доступу до публічної інформації, реалізації Закону України “Про доступ до публічної інформації”Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”від 21 жовтня 2015 року N 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок складання, подання та опрацювання запитів на інформацію, розпорядником якої є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України;

Форму для подання запиту на інформацію у письмовому вигляді;

Форму для подання запиту на інформацію електронною поштою;

Форму для подання запиту на інформацію по телефону.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства екології та природних ресурсів України:

від 11 листопада 2011 року N 444 “Про забезпечення доступу до публічної інформації”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 року за N 1363/20101;

від 03 лютого 2012 року N 42 “Про затвердження Порядку розгляду запитів на публічну інформацію, що надійшли до Мінприроди України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 278/20591.

3. Управлінню документообігу та звернень громадян (Андрій МАХНАКОВ) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню цифрової трансформації та моніторингу довкілля (Валерій КУЛИК-КУЛИЧЕНКО) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міндовкілля.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. МіністраРуслан СТРІЛЕЦЬ
ПОГОДЖЕНО: 
Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини
Людмила ДЕНІСОВА
Урядовий Уповноважений
з прав осіб з інвалідністю
Тетяна БАРАНЦОВА
Голова Державної
екологічної інспекції України
Андрій МАЛЬОВАНИЙ
Т. в. о. Голови Державного
агентства України з
управління зоною відчуження
Євгеній КРАМАРЕНКО
В. о. Голови Державного
агентства водних ресурсів України
Олексій КУЗЬМЕНКОВ
Голова Державного агентства
лісових ресурсів України
Юрій БОЛОХОВЕЦЬ
Голова Державної служби
геології та надр України
Роман ОПІМАХ
Генеральний Секретар Громадської
Спілки “Всеукраїнське Громадське
об’єднання “Національна Асамблея
людей з інвалідністю України”
Вікторія НАЗАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
02 грудня 2021 року N 793

ПОРЯДОК
складання, подання та опрацювання запитів на інформацію, розпорядником якої є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

I. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про доступ до публічної інформації (далі – Закон).

2. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Міндовкілля.

3. Доступ до публічної інформації Міндовкілля забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційному вебсайті Міндовкілля;

на єдиному державному вебпорталі відкритих даних;

на єдиному вебпорталі використання публічних коштів;

на інформаційних стендах в адміністративній будівлі Міндовкілля;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію (далі – запит).

II. Складання та подання запитів

1. Запитувач має право звернутися до Міндовкілля із запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2. Запит може бути індивідуальним або колективним.

3. Запит подається фізичною або юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, до Міндовкілля в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит має містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури отримання інформації, розпорядником якої є Міндовкілля, запитувач може використовувати:

Форму для подання запиту в письмовому вигляді;

Форму для подання запиту електронною поштою;

Форму для подання запиту по телефону.

7. Форми запитів можна отримати в Міндовкілля та на офіційному вебсайті.

8. У запиті запитувач зазначає зручну для нього форму надання відповіді – поштою, факсом, телефоном, електронною поштою.

9. Запит може бути подано запитувачем особисто до структурного підрозділу Міндовкілля, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міндовкілля (далі – відповідальний структурний підрозділ), в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

10. У разі якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може подати письмовий запит особисто, його оформлює представник відповідального структурного підрозділу із зазначенням у ньому прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), контактного телефону та надає копію запиту особі, якій надано допомогу в його оформлені.

11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється реєстраційний індекс та дата реєстрації в Міндовкілля шляхом нанесення штрих-коду в нижньому правому куті або іншому вільному від тексту місці та повертається запитувачу.

III. Опрацювання запитів

1. Запити реєструються окремо від загального діловодства Міндовкілля в “Системі електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів “Megapolis.DocNet” (далі – Система) в розділі “Запит на публічну інформацію”, з поміткою до реєстраційного номера “ЗПІ” відповідальним структурним підрозділом, яким також здійснюється їх попередній розгляд, ставляться на контроль в Системі та контроль виконавської дисципліни. Запит невідкладно передається через Систему керівництву Міндовкілля відповідно до функціонального розподілу обов’язків для накладання відповідної резолюції.

2. Після накладання резолюції через Систему запит передається виконавцю для опрацювання та підготовки проєкту відповіді.

3. Якщо резолюцією визначено кілька виконавців з різних напрямів діяльності Міндовкілля, головним виконавцем за надання відповіді на запит є зазначений у резолюції першим. Співвиконавці зобов’язані не пізніше ніж за два робочі дні до настання строку виконання запиту надати головному виконавцю запиту відповідні документи та/або інформацію.

4. Резолюції до запитів та відповіді на запити підписуються невідкладно.

5. У разі якщо Міндовкілля не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється належному розпоряднику такої інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

6. Міндовкілля може відмовити у задоволенні запиту у таких випадках:

1) Міндовкілля не володіє і не зобов’язане у силу своєї компетенції, визначеної законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Відповідь має містити вмотивовану підставу відмови, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову в задоволенні запиту і підписала відповідь, реєстраційний номер, дату, підпис, а також порядок оскарження відмови.

7. Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Датою подання запиту в електронному варіанті є дата його надходження на визначену електронну адресу. Якщо запит надійшов на визначену електронну адресу у неробочий день та час, то датою отримання електронного запиту на інформацію вважається наступний після нього робочий день.

9. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

10. Строк розгляду запиту, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, може продовжуватися до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

11. Якщо запит стосується питань, які належать до компетенції Міндовкілля та інших розпорядників інформації, то одночасно із наданням відповіді у частині, що стосується компетенції Міндовкілля, запит направляється належному розпоряднику інформації, про що повідомляється запитувач.

12. Відстрочка в задоволенні запиту допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку, в якому має міститися інформація, визначена частиною сьомою статті 22 Закону, доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

13. Особі, яка оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати на копіювання або друк документів, запитувана інформація надається протягом трьох робочих днів після отримання підтвердження внесення плати вартості фактичних витрат.

14. Якщо у запиті міститься прохання надати інформацію, що не є публічною, запитувачу повідомляється у п’ятиденний строк про те, що його запит буде розглядатися в порядку, встановленому законодавством.

15. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є відкритою інформацією, надається відкрита інформація з одночасним обґрунтуванням обмеження доступу до іншої частини у відповіді на запит.

Обмеження доступу до інформації або її частини допускається у разі, якщо за визначенням вона є конфіденційною, таємною або службовою та за умови застосування сукупності вимог пунктів 1 – 3 частини другої статті 6 Закону.

16. Відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

17. Інформація на запит надається безкоштовно. Плата за копіювання та друк не стягується у разі:

1) надання особі інформації про неї;

2) надання інформації, що становить суспільний інтерес;

3) якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

Оплата за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, стягується починаючи з 11-ої сторінки. Відповідь на запит разом із Рахунком надається запитувачу інформації одночасно з десятьма безкоштовними сторінками копій запитуваних документів.

18. Порядок та розміри відшкодування витрат на копіювання та друк документів в Міндовкілля визначається окремим наказом в межах граничних норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”.

19. Відповідь на запит надається за підписом керівництва Міндовкілля відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

20. Відповідь на запит надається запитувачу із застосуванням електронного цифрового підпису, електронної печатки та електронної позначки часу. У разі, коли запитувач визначив отримання відповіді шляхом надсилання поштою, створюється паперова фотокопія електронного документа, яка засвідчується печаткою Міндовкілля та надсилається за вказаною адресою.

21. Копія відповіді запитувачу разом з усіма документами щодо розгляду запиту надається відповідальному структурному підрозділу, що здійснює її зберігання до передачі в архів.

22. Відповідальний структурний підрозділ формує звіти щодо розгляду запитів, які надає керівництву Міндовкілля та оприлюднює на офіційному вебсайті.

 

Начальник Управління
документообігу та
звернень громадян
Андрій МАХНАКОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
02 грудня 2021 року N 793

ФОРМА
для подання запиту на інформацію у письмовому вигляді

Розпорядник інформаціїМіністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
м. Київ, 01035
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) – для фізичних осіб, найменування – для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактний номер телефону 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується 
або 
Загальний опис інформації, що запитується(Загальний опис необхідної інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:
Поштою(Вказати поштову адресу)
Факсом(Вказати номер факсу)
Електронною поштою(Вказати e-mail)
Необхідне підкреслити
Контактний номер телефону запитувача 
Дата запиту 
Посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та підпис представника запитувача (для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій) 
Підпис запитувача (для фізичних осіб) 
_________
Примітки:
1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, розміщена на вебсайті https://mepr.gov.ua
 2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 01035
на електронну адресу: zapyt@mepr.gov.ua;
за телефоном: (044) 206-33-02;
за телефаксом (044) 206-31-39.
 3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міндовкілля, за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 01035, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 4. Форми запитів можна отримати у Міндовкілля за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 01035 або на вебсайті Міндовкілля в рубриці “Доступ до публічної інформації”.
 5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
 6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня реєстрації запиту.
 8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту.
 9. Інформація на запит надається безоплатно.
 10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 11. Міндовкілля може відмовити у задоволенні запиту у таких випадках:
1) Міндовкілля не володіє і не зобов’язане у силу своєї компетенції, визначеної законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон);
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.
Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Відповідь має містити вмотивовану підставу відмови, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову в задоволенні запиту і підписала відповідь, реєстраційний номер, дату, підпис, а також порядок оскарження відмови.

 

Начальник Управління
документообігу та
звернень громадян
Андрій МАХНАКОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
02 грудня 2021 року N 793

ФОРМА
для подання запиту на інформацію електронною поштою

Розпорядник інформаціїМіністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
м. Київ, 01035
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) – для фізичних осіб, найменування – для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактний номер телефону 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується 
або 
Загальний опис інформації, що запитується(Загальний опис необхідної інформації)
Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:
Поштою(Вказати поштову адресу)
Факсом(Вказати номер факсу)
Електронною поштою(Вказати e-mail)
Необхідне заповнити
Контактний номер телефону запитувача 
Дата запиту 
Посада, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та підпис представника запитувача (у разі наявності електронного підпису) (для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій) 
Підпис запитувача (для фізичних осіб) (у разі наявності електронного підпису) 
Введіть символи(Символи)
Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопкуОчистити
Щоб передати запит, натисніть кнопкуВідправити
Додати файл 
Посада, прізвище, ініціали, номер телефону, підпис працівника, що прийняв запит 
Час та дата 
__________
Примітки:
1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, розміщена на вебсайті https://mepr.gov.ua
 2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 01035
на електронну адресу: zapyt@mepr.gov.ua;
за телефоном: (044) 206-33-02;
за телефаксом (044) 206-31-39.
 3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міндовкілля, за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 01035, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 4. Форми запитів можна отримати у Міндовкілля за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 01035 або на вебсайті Міндовкілля в рубриці “Доступ до публічної інформації”.
 5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
 6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
 8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 9. Інформація на запит надається безоплатно.
 10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 11. Міндовкілля може відмовити у задоволенні запиту у таких випадках:
1) Міндовкілля не володіє і не зобов’язане у силу своєї компетенції, визначеної законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон);
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.
Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Відповідь має містити вмотивовану підставу відмови, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову в задоволенні запиту і підписала відповідь, реєстраційний номер, дату, підпис, а також порядок оскарження відмови.

 

Начальник Управління
документообігу та
звернень громадян
Андрій МАХНАКОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
02 грудня 2021 року N 793

ФОРМА
для подання запиту на інформацію по телефону

Розпорядник інформаціїМіністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
м. Київ, 01035
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) – для фізичних осіб, найменування – для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактний номер телефону 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується 
або
Загальний опис інформації, що запитується(Загальний опис необхідної інформації)
________________________________________
________________________________________
Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:
Поштою(Вказати поштову адресу)
Факсом(Вказати номер факсу)
Електронною поштою(Вказати e-mail)
Необхідне заповнити
Контактний телефон запитувача 
Дата запиту 
Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит 
Час та дата 
__________
Примітки:
1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, розміщена на вебсайті https://mepr.gov.ua
 2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 01035
на електронну адресу: zapyt@mepr.gov.ua;
за телефоном: (044) 206-33-02;
за телефаксом (044) 206-31-39.
 3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міндовкілля, за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 01035, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 4. Форми запитів можна отримати у Міндовкілля за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 01035 або на вебсайті Міндовкілля в рубриці “Доступ до публічної інформації”.
 5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
 6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
 8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 9. Інформація на запит надається безоплатно.
 10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 11. Міндовкілля може відмовити у задоволенні запиту у таких випадках:
1) Міндовкілля не володіє і не зобов’язане у силу своєї компетенції, визначеної законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон);
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.
Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Відповідь має містити вмотивовану підставу відмови, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову в задоволенні запиту і підписала відповідь, реєстраційний номер, дату, підпис, а також порядок оскарження відмови.

 

Начальник Управління
документообігу та
звернень громадян
Андрій МАХНАКОВ

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37459.html

Loading