Уторік на Хмельниччині та ще двох областях висадили вражаючу кількість дерев

20.01.2024

Підбиваючи підсумки ви­сад­жу­ван­ня де­рев в рам­ках прог­ра­ми «Зе­ле­на кра­їна», Пів­денно-За­хід­не між­ре­гі­ональ­не уп­равлін­ня лі­со­во­го та мис­ливсь­ко­го гос­по­дарс­тва ін­формує, що за 2023 рік всі­ма лі­со­ко­рис­ту­ва­ча­ми у Хмель­ницькій, Тер­но­піль­ській і Чер­ні­вець­кій об­ластях бу­ло ви­сад­же­но по­над 10 міль­йонів де­рев.

В то­му чис­лі 9 млн 185 тис. сі­ян­ців ви­са­ди­ли лі­сів­ни­ки фі­лій По­діль­сько­го лі­со­во­го офі­су ДП «Лі­си Ук­ра­їни» і 1 млн 64 тис. сі­ян­ців — ін­ші лі­со­ко­рис­ту­ва­чі (ко­му­наль­ні, вій­сько­ві, спе­ці­алі­зо­ва­ні аг­ро­ліс­госпи).

Всього на те­ри­то­рії трьох об­ластей всі­ма лі­со­ко­рис­ту­ва­ча­ми ство­ре­но лі­со­вих на­сад­жень на пло­щі 1894 га.

З них лі­со­від­новлен­ня ста­но­вить 1792 га, а лі­со­роз­ве­ден­ня (ви­сад­ження но­вих лі­сів) 102 га. При до­пов­ненні лі­со­вих куль­тур, ство­ре­них у по­пе­ред­ні ро­ки, бу­ло ви­сад­же­но 1,8 млн сі­ян­ців.

Лі­со­від­новлен­ня ли­ша­єть­ся од­ним із го­лов­них зав­дань для лі­сів­ни­ків, та­кож для збіль­шен­ня лі­сис­тості те­ри­то­рій ство­рю­ють­ся но­ві лі­си на прий­ня­тих зем­лях, що ра­ні­ше не бу­ли вкри­ті лі­со­вою рос­линніс­тю.

Лі­сів­ни­ки вже по­чи­на­ють го­ту­ва­ти­ся до цього­річ­ної лі­со­куль­тур­ної кам­па­нії, ад­же цьому пе­ре­дує об’єм­на та кло­піт­ка ро­бо­та: за­го­тів­ля на­сін­ня, ви­ро­щу­ван­ня сі­ян­ців, за­чи­щен­ня ді­ля­нок та під­го­тов­ка ґрун­ту до по­сад­ки шля­хом бо­роз­ну­ван­ня. Тра­ди­цій­но до са­дін­ня лі­су та за­хо­дів з озе­ле­нен­ня те­ри­то­рій, як і в ми­ну­лі ро­ки мо­жуть до­лу­ча­ти­ся пред­став­ни­ки міс­це­вої вла­ди, ОТГ, ко­му­наль­них під­при­ємств, уч­нівсь­ка та сту­дентсь­ка мо­лодь та ін­ші ба­жа­ючі.

Ре­алі­за­цію еко­ло­гіч­ної іні­ці­ати­ви «Мас­штаб­не за­ліс­нення Ук­ра­їни» бу­ло роз­по­ча­то во­се­ни 2021 ро­ку і за три ро­ки по всій те­ри­то­рії Ук­ра­їни бу­ло ви­сад­же­но 464,9 млн сі­ян­ців на за­галь­ній пло­щі 72,7 ти­сяч гек­та­рів.

До­від­ко­во

На сай­ті zelenakraina.gov.ua, кож­на лю­ди­на мо­же від­слід­ку­ва­ти хід ви­сад­ки лі­су по ок­ре­мих ре­гі­онах і ко­жен ба­жа­ючий мо­же до­лу­чи­ти­ся до ви­сад­ження лі­су.

https://denzadnem.com.ua/khmelnychchyna/166806

Loading