В Держлісагентстві розподілили обов’язки | Відкритий ліс


Минулого тижня голова Держлісагентства Юрій Болоховець підписав наказ Про розподіл обов’язків між Головою Державного агентства лісових ресурсів України, його першим заступником та заступником з питань цифровогорозвитку, цифрових трансформацій іцифровізації.

Відповідно до цього наказу затверджено:

1. Розподіл обов’язків між Головою Державного агентства лісових ресурсів України, його першим заступником та заступником з питань цифровогорозвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кадрові призначення в Кабміні - головою Держлісагентства став Юрій Болоховець » Слово і Діло

Юрій Болоховець

Голова Державного агентства лісових ресурсів України:

 • очолює Держлісагентство, здійснює керівництво його діяльністю;
 • забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на Держлісагентство у сфері лісового та мисливського господарства;
 • вносить на розгляд Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, зокрема, розроблені Держлісагентством проєкти законів, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а також позицію щодо проєктів, розробниками яких є інші міністерства;
 • у межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Держлісагентства, територіальних органах, підприємствах, організаціях та установах, що належать до сфери його управління, Конституції та законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та актів інших державних органів;
 • подає на затвердження Міністрові захисту довкілля та природних ресурсів України плани роботи Держлісагентства;
 • звітує перед Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України про виконання планів роботи Держлісагентства та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держлісагентства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
 • затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держлісагентства;
 • затверджує штатний розпис та кошторис територіальних органів, підприємств, установ та організацій безпосереднього підпорядкування;
 • призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держлісагентства;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Держлісагентства;
 • вносить, в установленому порядку, подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держлісагентства, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, про відзначення державними нагородами України, відомчими заохочувальними відзнаками та відзнаками інших державних органів;
 • підписує накази Держлісагентства;
 • вносить Міністрові захисту довкілля та природних ресурсів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Держлісагентства в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держлісагентства і коштів, передбачених на їх утримання;
 • утворює, ліквідовує та реорганізовує, за погодженням з Кабінетом Міністрів України і Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України, територіальні органи Держлісагентства, в межах граничної чисельності державних службовців та працівників і коштів, передбачених на їх утримання;
 • призначає на посади та звільняє з посад керівників, перших заступників та заступників керівників територіальних органів Держлісагентства відповідно до законодавства;
 • вирішує, в установленому порядку, питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців апарату Держлісагентства, керівників, перших заступників та заступників керівників територіальних органів, присвоює їм ранги державних службовців;
 • скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держлісагентства, підприємств, установ та організацій, безпосереднього підпорядкування;
 • утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, погоджує призначення заступників керівників підприємств, установ та організацій безпосереднього підпорядкування та введення в штатний розпис посади заступника керівника підприємства, виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держлісагентства;
 • забезпечує учбовий процес та затверджує плани з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Держлісагентства, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства;
 • забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в Держлісагентстві відповідно до статті 21 Закону України «Про державну таємницю»;
 • залучає державних службовців та працівників територіальних органів Держлісагентства, а за домовленістю з керівниками – державних службовців та працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів державної влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держлісагентства;
 • утворює комісії, робочі та експертні групи;
 • розподіляє обов’язки між першим заступником та заступником з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
 • забезпечує взаємодію Держлісагентства з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України;
 • забезпечує обмін службовою інформацією між Держлісагентством і Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та своєчасність її подання;
 • підписує, в межах повноважень, листи на адресу Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади;
 • скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 • надає обов’язкові для виконання доручення державним службовцям та працівникам апаратів Держлісагентства, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, у межах повноважень, передбачених законом;
 • видає довіреності на представлення інтересів Держлісагентства та на ведення справ у судах, стороною в яких є Держлісагентство;
 • проводить особистий прийом громадян;
 • здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держлісагентства;
 • приймає рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, затверджує їх кількісний та персональний склад, положення про них;
 • забезпечує, в межах повноважень, передбачених законом, цивільний захист у сфері лісового і мисливського господарства, здійснює заходи щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій;
 • забезпечує, в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
 • забезпечує, у встановленому порядку, здійснення внутрішнього аудиту та вжиття відповідних заходів реагування за результатами його проведення;
 • забезпечує, в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держлісагентства, його територіальних органах, на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
 • здійснює, в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, представляє Україну в міжнародних організаціях у сфері лісового та мисливського господарства;
 • представляє, в установленому порядку, Держлісагентство у відносинах з іншими державними органами, органами державної влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
 • веде переговори та підписує, відповідно до повноважень, наданих в установленому порядку, міжнародні договори в межах компетенції Держлісагентства;
 • забезпечує публічність і прозорість діяльності Держлісагентства, бере участь у заходах, пов’язаних з висвітленням діяльності Держлісагентства, інформуванням громадськості про підготовку проектів документів, з метою формування громадської думки щодо підтримки державної політики у сфері лісового та мисливського господарства;
 • погоджує, в межах повноважень, службові відрядження за кордон керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства;
 • здійснює заходи щодо забезпечення реалізації соціальної політики у сфері лісового та мисливського господарства, укладає, в установленому порядку, Галузеву угоду з професійними спілками чи їх об’єднаннями, іншими представницькими організаціями працівників лісового і мисливського господарства, які мають відповідні повноваження;
 • здійснює управління об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Держлісагентства;
 • організовує планово – фінансову роботу в апараті Держлісагентства, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, приймає, в установленому законодавством порядку, рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держлісагентство;
 • здійснює державне управління в галузі ведення мисливського господарства, а також державного контролю за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання;
 • організовує ведення впорядкування мисливських угідь;
 • забезпечує підготовку пропозицій щодо загальнодержавних і регіональних (місцевих) програм з розвитку мисливського господарства;
 • забезпечує ведення державного кадастру мисливських тварин, державного обліку чисельності і добування мисливських тварин;
 • організовує роботу з укладення з користувачами мисливських угідь договорів про умови ведення мисливського господарства та здійснює контроль за їх виконанням;
 • забезпечує підготовку пропозицій щодо:

вартості ліцензій на добування мисливських тварин та здійснює регулювання цін і тарифів на продукцію полювання, у тому числі, на живу дичину, яка поставляється на експорт;

лімітів і норм використання мисливських тварин;

розміру збору за видачу посвідчення мисливця, щорічної контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання, їх дублікатів;

такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства і полювання;

 • забезпечує видачу, в установленому порядку, дозволів на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності, за винятком тих, що знаходяться на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;
 • забезпечує видачу паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів, посвідчень мисливців і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини та порушень правил полювання;
 • готує пропозиції щодо надання в користування мисливських угідь та припинення права користування ними органам, що приймають зазначені рішення;
 • забезпечує організацію та координацію заходів з охорони державного мисливського фонду і регулювання чисельності мисливських, хижих та шкідливих для мисливського господарства тварин;
 • підписує договори про умови ведення мисливського господарства;
 • здійснює інші повноваження, визначені законодавством;
 • спрямовує та координує діяльність першого заступника та заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а також може делегувати їм окремі свої повноваження;
 • спрямовує, координує та контролює роботу безпосередньо підпорядкованих йому самостійних структурних підрозділів апарату Держлісагентства:

Відділу з персоналу;

Юридичного відділу;

Сектору внутрішнього аудиту;

Сектору мобілізаційної роботи;

Сектору міжнародних відносин, науки та зв’язків з громадськістю;

Управління стратегії та економічного розвитку;

Управління мисливського господарства та полювання,

а також головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.

Керівництво Державного Підприємства "Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр" (ДП "ЛІАЦ")

Юрій Сотник

Перший заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України:

Віктора Смаля призначено заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | Відкритий ліс

Віктор Смаль

Заступник Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації:

 • здійснює державне управління в галузі ведення лісового господарства;
 • здійснює державне управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду в лісах підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства;
 • організовує ведення лісовпорядкування;
 • забезпечує ведення національної інвентаризації лісів, державного лісового кадастру та обліку лісів;
 • вносить пропозиції Голові Держлісагентства щодо формування та реалізації державної політики у сфері лісового господарства і відтворення лісів;
 • забезпечує здійснення моніторингу лісів;
 • забезпечує підготовку рішень про віднесення лісів до відповідної категорії, затвердження віку стиглості деревостанів;
 • організовує виконання заходів щодо визначення рівня радіоактивного забруднення лісів, радіаційний контроль лісової продукції, дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників;
 • організовує виконання, покладених на Держлісагентство завдань, у сфері лісового господарства;
 • забезпечує здійснення державного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства;
 • проводить реалізацію державної політики у сфері лісового господарства;
 • організовує виконання протипожежних, лісозахисних та інших лісоохоронних заходів на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства;
 • розглядає, в межах повноважень, передбачених законом, справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення;
 • забезпечує виконання функцій державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони постійних лісокористувачів, бере участь у забезпеченні реалізації державної політики в сфері пожежної безпеки;
 • забезпечує здійснення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок та інших лісопорушень, захист лісу від шкідників і хвороб та іншого шкідливого впливу на території лісового фонду підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства;
 • організовує видачу, в установленому порядку, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів;
 • здійснює заходи щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового господарства;
 • здійснює заходи щодо забезпечення безпечних умов праці на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства;
 • вносить Голові Держлісагентства пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Держлісагентства в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держлісагентства і коштів, передбачених на їх утримання;
 • ініціює в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, працівників апарату Держлісагентства, керівників, перших заступників та заступників керівників територіальних органів Держлісагентства, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства;
 • в межах повноважень, безпосередньо або із залученням державних службовців, працівників апарату Держлісагентства, територіальних органів Держлісагентства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, здійснює перевірки та контроль за діяльністю територіальних органів Держлісагентства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства;
 • погоджує проєкти наказів Держлісагентства з питань, що належать до компетенції структурних підрозділів, діяльність яких спрямовує, координує та контролює;
 • підписує листи, інші документи, підготовлені структурними підрозділами апарату Держлісагентства, діяльність яких спрямовує, координує та контролює;
 • погоджує положення про структурні підрозділи апарату Держлісагентства, діяльність яких спрямовує, координує та контролює;
 • погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців та працівників структурних підрозділів апарату Держлісагентства, діяльність яких спрямовує, координує та контролює, а також заяви про надання їм відпусток та накази про відрядження;
 • в межах повноважень, здійснює управління об’єктами державної власності, які належать до сфери управління Держлісагентства;
 • скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 • у межах повноважень, передбачених законодавством, дає обов’язкові для виконання державними службовцями, працівниками апарату Держлісагентства, його територіальних органів, керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства, доручення;
 • організовує, в межах повноважень, та забезпечує організацію і вдосконалення бухгалтерського обліку та звітності в Держлісагентстві;
 • представляє Держлісагентство, за дорученням Голови, у відносинах з центральними органами виконавчої влади, органами державної влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями з питань міжнародного співробітництва, міжнародними організаціями, дипломатичними представництвами України за кордоном та іноземними дипломатичними представництвами в Україні, веде переговори та, в межах компетенції, і в установленому законодавством порядку, підписує документи міжнародного характеру;
 • представляє, в межах компетенції, Держлісагентство у відносинах з іншими державними органами, органами державної влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
 • організовує виконання законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Держлісагентства, доручень Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України та Голови Держлісагентства.
 • проводить особистий прийом громадян;
 • здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до його повноважень;
 • за дорученням Голови Держлісагентства здійснює інші повноваження;
 • здійснює координацію та контроль діяльності територіальних органів Держлісагентства в межах своїх повноважень.
 • спрямовує, координує та контролює роботу безпосередньо підпорядкованих йому самостійних структурних підрозділів апарату Держлісагентства:

Управління лісового господарства та відтворення лісів;

Відділу охорони і захисту лісів;

Відділу використання лісових ресурсів;

Відділу бухгалтерського обліку та звітності

 • формує стратегію та пріоритети цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціїї в системі Держлісагентства;
 • забезпечує, в межах компетенції, проведення аудиту інформаційних систем Держлісагентства;
 • забезпечує організацію діяльності Держлісагентства у сфері реалізації кібербезпеки та захисту інформації;
 • в межах компетенції, надає доручення територіальним органам Держлісагентства та контролює їх виконання;
 • здійснює контроль за своєчасним виконанням актів і доручень органів державної влади вищого рівня, наказів і доручень керівництва Держлісагентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
 • погоджує (візує) відповідно до розподілу обов’язків проекти наказів, листів, інших документів, які розробляються структурними підрозділами, діяльність спрямовує, координує та контролює, та подаються на підпис Голові Держлісагентства;
 • забезпечує, в межах компетенції, супроводження у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України розроблених Держлісагентством проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції згідно розподілу обов’язків;
 • здійснює методичне та інформаційне забезпечення з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
 • виконує інші функції, визначені наказами та дорученнями Голови Держлісагентства;
 • підписує листи, інші документи, підпорядкованих структурних підрозділів апарату Держлісагентства, діяльність яких спрямовує, координує та контролює;
 • забезпечує організацію роботи з адміністрування локальної комп’ютерної мережі та електронної пошти, системи електронного документообігу, доступу до мережі Інтернет та захисту інформації в апараті Держлісагентства;
 • координує організацію роботи з питань технічної підтримки інфраструктури, у тому числі поточного обслуговування та сервісного ремонту офісної техніки в апараті Держлісагентства;
 • за дорученням Голови бере участь у супроводженні та розгляді законопроєктів, за підготовку і супроводження яких відповідає Держлісагентство, у комітетах Верховної Ради України;
 • бере участь у роботі з розгляду звернень громадян та юридичних осіб з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
 • відповідає за реалізацію державної політики з питань інформатизації, цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, електронного урядування, електронної демократії та технічного захисту інформації в Держлісагентстві;
 • представляє Держлісагентство у відносинах із соціальними партнерами, неурядовими організаціями та іншими заінтересованими сторонами в рамках проведення консультацій з громадськістю, на міжвідомчих нарадах та інших заходах;
 • організовує та контролює:
 • реалізацію в Держлісагентстві державної політики у сфері відкритих даних, розвитку електронних інформаційних ресурсів, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету і телекомунікацій;
 • прогнозування розвитку та супровід модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи Держлісагентства;
 • застосування єдиних принципів упровадження сучасних комп’ютерних технологій у Держлісагентстві;
 • реалізацію проєктів і заходів цифрової трансформації;
 • виконання вимог нормативно-правових актів у сфері технічного захисту інформації, персональних данних, мовної інформації тощо;
 • впровадження нових цифрових технологій у діяльність Держлісагентства;
 • електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів Держлісагентства та інформаційних систем органів виконавчої влади шляхом упровадження електронного інформаційного обміну;
 • взаємодію з Міністерством цифрової трансформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
 • відповідає за стан виконавської дисципліни в апараті Держлісагентства;
 • організовує та забезпечує безперебійну роботу інформаційних систем та інформаційно – телекомунікаційної інфраструктури Держлісагентства, що становлять державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»;
 • реалізує єдину галузеву політику у сфері впровадження нових технічних засобів і технологій, енергоефективності та енергозбереження, розвитку лісотранспортної мережі;
 • організовує роботи та заходи з технічного переоснащення лісопромислового виробництва, ефективного використання енергоресурсів, розвитку лісотранспортної мережі;
 • координує діяльность лісогосподарських підприємств по зміцненню та розширенню технічного потенціалу галузі.
 • координує дослідно-конструкторські роботи з урахуванням особливостей галузевого машинобудування та міжвідомчої кооперації.
 • проводить особистий прийом громадян;
 • здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;
 • за дорученням Голови Держлісагентства здійснює інші повноваження;
 • здійснює координацію та контроль діяльності територіальних органів Держлісагентства в межах своїх повноважень;
 • спрямовує, координує та контролює роботу безпосередньо підпорядкованих йому самостійних структурних підрозділів апарату Держлісагентства:

Сектору контролю та звернень громадян;

Сектору технічної політики та цифрового розвитку.

2. Схему заміщення Голови Державного агентства лісових ресурсів України, його першого заступника та заступника з питань цифрового розвитку,цифрових трансформацій і цифровізації на час їх відсутності

Посада, яка заміщається

Хто заміщає

Голова

перший заступник Голови

перший заступник Голови

заступник Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

заступник Голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Голова

https://www.openforest.org.ua/208495/

 350 total views,  1 views today