Зміни до Державної стратегії управління лісами України до 2035 року – розпорядження Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22 вересня 2023 р. № 840-р
Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1777

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1777 “Про схвалення Державної стратегії управління лісами України до 2035 року” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 4, ст. 256) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2023 р. № 840-р

ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1777

1. У розпорядженні:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати Кабінетові Міністрів України до 1 грудня 2024 р. проект операційного плану з реалізації Стратегії на 2025-2027 роки, до 1 грудня 2027 р. – проект операційного плану на 2028-2030 роки, до 1 грудня 2030 р. – проект операційного плану на 2031-2033 роки, до 1 грудня 2033 р. – проект операційного плану на 2034 і 2035 роки.”;

2) доповнити розпорядження пунктом 3 такого змісту:

“3. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів щороку до 1 березня подавати інформацію про стан виконання операційного плану з реалізації Стратегії Кабінетові Міністрів України.”.

2. У Державній стратегії управління лісами України до 2035 року, схваленій зазначеним розпорядженням:

1) розділ I “Проблеми, які потребують розв’язання” після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“шкода та збитки, завдані лісовому господарству внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.”.

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – двадцять другий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим – двадцять третім;

2) розділ II “Аналіз поточного стану справ лісового господарства, тенденції та обґрунтування щодо необхідності розв’язання виявлених проблем” доповнити абзацами такого змісту:

“Збройна агресія Російської Федерації проти України щодня створює загрозливі умови для екологічної безпеки людей, заподіює значну шкоду лісам та іншим природним екосистемам, загрожує можливості провадження лісогосподарської діяльності в країні.

Починаючи з 20 лютого 2014 р. бойові дії продовжуються на площі близько 2731 тис. гектарів. У лісах переміщується важка військова техніка, велися або ведуться бойові дії, що може призвести як до забруднення вибухонебезпечними предметами, так і до порушення наземних екосистем, ґрунтів, водних об’єктів та водогосподарських систем. Накопичення твердих побутових відходів, знищеної військової техніки матиме негативний вплив на навколишнє природне середовище у довгостроковій перспективі.

На сьогодні визначити повний обсяг збитків, завданих лісовому господарству, неможливо через забруднення окремих ділянок лісів вибухонебезпечними предметами.”;

3) у розділі III “Стратегічні цілі та показники їх досягнення”:

у підрозділі “Ефективне управління лісами”:

в абзаці шостому слова “незаконним рубкам та обігу” замінити словами “незаконним рубкам, обігу та збуту”;

абзац сьомий виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“розроблення та виконання програм реабілітації лісів і відновлення лісових природних комплексів, пошкоджених внаслідок бойових дій;”;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“удосконалення методів управління лісовими об’єктами природно-заповідних територій у зоні відчуження та лісах, пошкоджених внаслідок бойових дій;”;

доповнити підрозділ абзацом такого змісту:

“удосконалення системи лісовпорядкування для постійних лісокористувачів та власників лісів шляхом створення єдиної електронної таксаційної та картографічної бази даних про ліси.”;

у підрозділі “Забезпечення екологічної стійкості”:

в абзаці десятому слова “, розроблення системи захисту насаджень від шкідників та хвороб” виключити;

доповнити підрозділ після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

“удосконалення системи захисту лісів від шкідників та хвороб;”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – тринадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – чотирнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому слова “, зоні проведення операцій Об’єднаних сил та у південних та східних областях України” замінити словами “та територіях, які зазнали негативного впливу від збройної агресії Російської Федерації проти України”;

4) у розділі IV “Завдання, спрямовані на досягнення визначених стратегічних цілей, етапи їх виконання, очікувані результати на кожному етапі з відображенням запланованого темпу досягнення цільових показників та орієнтовного обсягу необхідних фінансових, матеріально-технічних, людських та інших ресурсів”:

у підрозділі “Провадження господарської діяльності”:

абзац перший викласти в такій редакції:

“Провадження господарської діяльності у лісовій галузі передбачається забезпечити, зокрема, шляхом перетворення державного суб’єкта господарювання у лісовій галузі на спеціалізоване державне лісогосподарське акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі, та встановлення відповідним законодавчим актом заборони щодо передачі у приватну власність або приватизації такого суб’єкта.”;

доповнити підрозділ після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“До складу акціонерного товариства не можуть бути включені підприємства Міноборони, які розміщуються на землях оборони, та провадять діяльність з метою задоволення потреб військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.”.

У зв’язку з цим абзаци другий – десятий вважати відповідно абзацами третім – одинадцятим;

абзац шостий після слів “лісового господарства,” доповнити словом “здійснення”;

у підрозділі “Врегулювання прав власності на ліси”:

абзаци шостий – восьмий викласти в такій редакції:

“Держлісагентство проводить координацію та моніторинг здійснення лісогосподарських заходів у лісах усіх форм власності та надає методичну, освітню і консультаційну підтримку.

Врегулювання прав власності на ліси комунальної власності, на ліси, які розташовані на землях оборони, на земельні ділянки лісогосподарського призначення, надані у постійне користування державним лісогосподарським підприємствам Міноборони, здійснюється шляхом ведення лісового господарства у порядку, визначеному законодавством.

Пріоритетним завданням для комунальних лісогосподарських підприємств, лісогосподарських підприємств Міноборони є забезпечення державної реєстрації прав постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.”;

абзац дев’ятий виключити;

в абзаці четвертому підрозділу “Збільшення площі лісів, підвищення стійкості та якості лісів, нарощення екологічного та ресурсного потенціалу лісів” слова “збереження самосійних лісів” замінити словами “ідентифікації та збереження самосійних лісів”;

у підрозділі “Розроблення системи захисту насаджень від шкідників та хвороб лісу”:

у назві підрозділу слово “Розроблення” замінити словом “Удосконалення”;

доповнити підрозділ абзацом такого змісту:

“Постійним лісокористувачам та власникам лісів необхідно своєчасно здійснювати лісогосподарські заходи у всихаючих лісових насадженнях, оперативну ліквідацію осередків небезпечних шкідників лісу, оздоровлення насаджень для підвищення рівня їх біологічної стійкості і запобігання деградації деревостанів на значній площі.”;

у підрозділі “Забезпечення виконання полезахисними лісовими насадженнями агролісомеліоративних функцій”:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Заходи, спрямовані на забезпечення виконання полезахисними лісовими насадженнями функції агролісотехнічної меліорації, повинні здійснюватися відповідно до Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 650 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 62, ст. 2007).”;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“Утримання та збереження полезахисних лісових смуг здійснюється за рахунок власних коштів власників, орендарів та користувачів земельних ділянок, на яких розташовано полезахисні лісові смуги, а також інших не заборонених законодавством джерел. Для підвищення рівня економічної ефективності утримання та збереження полезахисних лісових смуг можливе вирощування в них лікарських, технічних і медоносних рослин, плодових культур, грибів, розташування пасік тощо.”;

у підрозділі “Ефективне управління лісами зони відчуження, зони проведення операцій Об’єднаних сил та у південних і східних областях України”:

у назві підрозділу слова “зони проведення операцій Об’єднаних сил та у південних і східних областях України” замінити словами “та на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України”;

абзац перший викласти в такій редакції:

“Основне завдання полягає у розробленні та запровадженні особливого підходу до господарювання і фінансування здійснення лісогосподарських заходів у зоні відчуження та на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, шляхом:”;

абзац шостий виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“проведення робіт із виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів (розмінування, зокрема гуманітарного) у лісових масивах на деокупованих територіях;”;

абзаци десятий і одинадцятий викласти в такій редакції:

“лісопатологічне обстеження з метою здійснення заходів щодо поліпшення санітарного стану лісів;

проведення лісовпорядкування з метою розроблення комплексу протипожежних заходів, спрямованих на охорону та збереження лісів від пожеж, визначення обсягів знеліснення, обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, захисту від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів, а також порядку і способів їх проведення;”;

доповнити підрозділ після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

“відновлення потужностей з вирощування посадкового лісового матеріалу та відтворення лісів, знищених і пошкоджених внаслідок бойових дій.”.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим – сімнадцятим;

абзаци чотирнадцятий – сімнадцятий виключити;

підрозділ “Забезпечення вагомого внеску лісів у розвиток економіки” після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

“монетизації екосистемних послуг лісового господарства;

розроблення Порядку економічного стимулювання заходів з відтворення лісів.”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – чотирнадцятим;

абзац перший підрозділу “Дослідження та освіта” після слова “підготовка” доповнити словами “, перепідготовка та підвищення кваліфікації”;

5) у розділі V “Очікувані результати реалізації Стратегії”:

у підрозділі “Ефективне управління лісами”:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“опрацювання питання щодо реформування державної лісової охорони, визначення прав і обов’язків посадових осіб лісової охорони постійних лісокористувачів та власників лісів і внесення у разі необхідності відповідних змін до актів законодавства;”;

доповнити підрозділ абзацами такого змісту:

“відновлення ведення лісового господарства в лісах, забруднених вибухонебезпечними предметами;

відновлення лісів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.”;

6) у розділі VI “Порядок проведення моніторингу, оцінки результатів реалізації Стратегії та звітування”:

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слова “плану заходів з реалізації Стратегії” замінити словами “операційного плану реалізації Стратегії на трирічний період”;

в абзаці четвертому слова “плану заходів з реалізації Стратегії” замінити словами “операційного плану реалізації Стратегії на трирічний період”.

3. В операційному плані реалізації у 2022-2024 роках Державної стратегії управління лісами України до 2035 року, схваленому зазначеним розпорядженням:

1) у пункті 1:

підпункт 1 виключити;

у підпункті 3 у графі “Строк виконання, роки” цифри “2022” замінити цифрами “2023”;

доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

“4) забезпечення здійснення заходів з реабілітації лісів та відновлення лісових природних комплексів, пошкоджених внаслідок бойових дійМіндовкілля
Держлісагентство
ДАЗВ
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
2024затверджено плани дій (проекти), спрямовані на реабілітацію лісів та відновлення лісових природних комплексів, пошкоджених внаслідок бойових дій”;

2) у пункті 2:

у підпункті 1 у графі “Строк виконання, роки” цифри “2022” замінити цифрами і словом “2023 і 2024”;

у підпункті 2 графу “Строк виконання, роки” викласти в такій редакції: “2023”;

доповнити пункт підпунктами 4-6 такого змісту:

“4) забезпечення інтеграції вітчизняної системи регулювання та контролю діяльності з отримання та реалізації лісового репродуктивного матеріалу до стандартів Європейського СоюзуМіндовкілля
Держлісагентство
2023 і 2024прийнято Закон України “Про лісові репродуктивні ресурси”
5) проведення робіт з виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів (розмінування, зокрема гуманітарного) у лісових масивах на деокупованих територіяхДСНС
Міноборони
Держспецтрансслужба (у межах компетенції) оператори протимінної діяльності
Міндовкілля
Держлісагентство
ДАЗВ
Держекоінспекція
обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації
після завершення бойових дійзменшено негативний вплив від наявності вибухонебезпечних предметів на територіях лісових масивів деокупованих територій
6) обстеження лісів, забруднених вибухонебезпечними предметами на деокупованих територіяхДержлісагентство2023 і 2024затверджено план дій щодо реабілітації та відновлення лісів на деокупованих територіях”;

3) у пункті 3:

у підпункті 1 у графі “Строк виконання, роки” цифри “2022” замінити цифрами “2024”;

у підпункті 2 у графі “Строк виконання, роки” цифри “2023” замінити цифрами “2024”;

4) у підпункті 2 пункту 4 у графі “Строк виконання, роки” цифри “2023” замінити цифрами “2024”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2023-%D0%BF#Text

Loading